جهت ثبت نام در سامانه سجام و برخورداری از مزایای اعلامی شرکت کارگزاری آبان، از طریق لینک https//aban.net/sejam اقدام نمایید.

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/01/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 8,234
تعداد واحدهای باقی مانده: 191,766
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 109,286,751,355
قیمت صدور هر واحد (ریال): 13,426,154
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 13,272,620
قیمت آماری هر واحد (ریال): 13,272,620
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان آبان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس : موسسه حسابرسی آزمودگان
مدیر سرمایه‌گذاری : الهام مرادی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری آبان
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد- ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/12/24
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/01/27 13,426,154 13,272,620 0 0 50,274 0 42,040 8,234 109,286,751,355
  2 1398/01/26 13,367,547 13,215,389 0 0 50,274 0 42,040 8,234 108,815,516,379
  3 1398/01/25 12,814,794 12,670,487 0 0 50,274 0 42,040 8,234 104,328,790,323
  4 1398/01/24 12,852,845 12,708,240 0 0 50,274 0 42,040 8,234 104,639,651,226
  5 1398/01/23 12,914,428 12,768,954 0 0 50,274 0 42,040 8,234 105,139,566,402
  6 1398/01/22 12,915,176 12,769,701 0 0 50,274 0 42,040 8,234 105,145,721,521
  7 1398/01/21 12,915,923 12,770,449 0 0 50,274 0 42,040 8,234 105,151,876,818
  8 1398/01/20 12,721,283 12,578,598 0 0 50,274 0 42,040 8,234 103,572,175,282
  9 1398/01/19 12,690,653 12,550,713 0 0 50,274 0 42,040 8,234 103,342,573,243
  10 1398/01/18 12,733,751 12,593,205 0 0 50,274 0 42,040 8,234 103,692,445,914
  11 1398/01/17 12,622,943 12,490,566 0 0 50,274 0 42,040 8,234 102,847,321,913
  12 1398/01/16 12,538,553 12,407,395 0 0 50,274 0 42,040 8,234 102,162,490,767
  13 1398/01/15 12,539,245 12,408,087 0 0 50,274 0 42,040 8,234 102,168,184,690
  14 1398/01/14 12,539,936 12,408,778 0 0 50,274 0 42,040 8,234 102,173,878,782
  15 1398/01/13 12,540,628 12,409,470 0 0 50,274 0 42,040 8,234 102,179,573,050
  16 1398/01/12 12,541,319 12,410,161 0 0 50,274 0 42,040 8,234 102,185,267,488
  17 1398/01/11 12,542,011 12,410,853 0 0 50,274 0 42,040 8,234 102,190,962,101
  18 1398/01/10 12,511,596 12,384,039 0 0 50,274 0 42,040 8,234 101,970,179,859
  19 1398/01/09 12,322,033 12,197,172 0 0 50,274 0 42,040 8,234 100,431,513,396
  20 1398/01/08 12,322,699 12,197,839 0 0 50,274 0 42,040 8,234 100,437,002,508