اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/03
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 19,428
تعداد واحدهای باقی مانده: 180,572
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 150,566,898,985
قیمت صدور هر واحد (ریال): 7,815,436
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 7,749,995
قیمت آماری هر واحد (ریال): 7,749,995
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری آبان
متولی صندوق : موسسه حسابرس وخدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی ایران مشهود
مدیر سرمایه گذاری : الهام مرادی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری آبان
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد- ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/12/24
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/03 7,815,436 7,749,995 0 0 48,235 0 28,807 19,428 150,566,898,985
  2 1397/04/02 7,732,759 7,668,475 0 0 48,235 0 28,807 19,428 148,983,125,713
  3 1397/04/01 7,696,005 7,632,243 0 0 48,235 0 28,807 19,428 148,279,217,709
  4 1397/03/31 7,695,241 7,631,479 0 0 48,235 0 28,807 19,428 148,264,379,430
  5 1397/03/30 7,694,478 7,630,717 0 0 48,235 0 28,807 19,428 148,249,561,967
  6 1397/03/29 7,598,072 7,539,340 0 0 48,235 0 28,807 19,428 146,474,295,378
  7 1397/03/28 7,577,144 7,518,696 0 0 48,235 0 28,807 19,428 146,073,224,167
  8 1397/03/27 7,510,685 7,453,162 0 0 48,235 0 28,807 19,428 144,800,037,631
  9 1397/03/26 7,418,997 7,362,903 0 0 48,235 0 28,807 19,428 143,046,484,839
  10 1397/03/25 7,418,208 7,362,114 0 0 48,235 0 28,807 19,428 143,031,147,225
  11 1397/03/24 7,416,426 7,360,332 0 0 48,235 0 28,807 19,428 142,996,532,104
  12 1397/03/23 7,415,573 7,359,480 0 0 48,235 0 28,807 19,428 142,979,968,732
  13 1397/03/22 7,314,693 7,259,918 0 0 48,235 0 28,807 19,428 141,045,680,674
  14 1397/03/21 7,283,536 7,229,178 0 0 48,235 0 28,807 19,428 140,448,471,567
  15 1397/03/20 7,289,082 7,234,571 0 0 48,235 0 28,807 19,428 140,553,237,303
  16 1397/03/19 7,310,429 7,255,837 0 0 48,235 0 28,807 19,428 140,966,398,049
  17 1397/03/18 7,317,218 7,262,501 0 0 48,235 0 28,807 19,428 141,095,860,228
  18 1397/03/17 7,316,365 7,261,647 0 0 48,235 0 28,807 19,428 141,079,281,732
  19 1397/03/16 7,315,512 7,260,795 0 0 48,235 0 28,807 19,428 141,062,724,210
  20 1397/03/15 7,314,661 7,259,944 0 0 48,235 0 28,807 19,428 141,046,187,662
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق