جهت ثبت نام در سامانه سجام و برخورداری از مزایای اعلامی شرکت کارگزاری آبان، از طریق لینک https//aban.net/sejam اقدام نمایید.

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/24
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 13,103
تعداد واحدهای باقی مانده: 186,897
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 154,182,287,209
قیمت صدور هر واحد (ریال): 11,852,705
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 11,766,946
قیمت آماری هر واحد (ریال): 11,766,946
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری آبان
متولی صندوق : موسسه حسابرس وخدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی آزمودگان
مدیر سرمایه‌گذاری : الهام مرادی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری آبان
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد- ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/12/24
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/24 11,852,705 11,766,946 0 0 50,023 0 36,920 13,103 154,182,287,209
  2 1397/07/23 11,713,724 11,629,339 0 0 50,023 0 36,920 13,103 152,379,233,586
  3 1397/07/22 11,439,774 11,352,043 0 0 50,023 0 36,920 13,103 148,745,824,136
  4 1397/07/21 11,540,668 11,451,889 0 0 50,023 0 36,920 13,103 150,054,103,986
  5 1397/07/20 11,880,850 11,788,860 0 0 50,023 0 36,920 13,103 154,469,427,538
  6 1397/07/19 11,880,028 11,788,038 0 0 50,023 0 36,920 13,103 154,458,661,054
  7 1397/07/18 11,879,073 11,787,082 0 0 50,023 0 36,920 13,103 154,446,138,205
  8 1397/07/17 11,889,486 11,797,366 0 0 50,023 0 36,920 13,103 154,580,886,475
  9 1397/07/16 11,589,630 11,500,397 0 0 50,023 0 36,920 13,103 150,689,706,343
  10 1397/07/15 11,652,128 11,561,948 0 0 50,023 0 36,920 13,103 151,496,200,508
  11 1397/07/14 12,051,125 11,955,939 0 0 50,023 0 36,920 13,103 156,658,673,008
  12 1397/07/13 12,035,735 11,940,755 0 0 50,023 0 36,920 13,103 156,459,716,449
  13 1397/07/12 12,035,131 11,940,151 0 0 50,023 0 36,920 13,103 156,451,804,759
  14 1397/07/11 12,034,529 11,939,549 0 34 50,023 0 36,920 13,103 156,443,911,812
  15 1397/07/10 11,932,779 11,838,578 0 0 49,989 0 36,920 13,069 154,718,376,708
  16 1397/07/09 11,776,483 11,675,946 0 0 49,989 0 36,920 13,069 152,592,934,166
  17 1397/07/08 11,665,122 11,565,923 0 140 49,989 0 36,920 13,069 151,155,048,567
  18 1397/07/07 11,394,651 11,298,801 0 0 49,849 0 36,920 12,929 146,082,203,997
  19 1397/07/06 10,959,782 10,868,129 0 0 49,849 0 36,920 12,929 140,514,040,450
  20 1397/07/05 10,958,944 10,867,291 0 0 49,849 0 36,920 12,929 140,503,199,254