صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق
عنوان خبر برگزاری مجمع پارس در تاریخ 23/10/1393و مصوبات مجمع
منبع -
مقدمه در تاریخ 23/10/1393 مجمع تغییرات امید نامه صندوق پارس تشکیل گردید مصوبات مجمع به شرح زیر میباشد
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست