صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس در تاریخ 21/02/1394 برگزار گردید
منبع -
مقدمه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس در تاریخ 21/02/1394 با حضور نماینده سبا و ارکان صندوق برگزار گردید مصوبات مجمع سالانه به شرح پیوست می باشد.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست