صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
حساب‌های بانکی صندوق
کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق شامل وجوه حاصل از پذیره‌نویسی اولیه و صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری پس از پذیره‌نویسی اولیه، وجوه پرداختی بابت ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری و خرید اوراق بهادار، وجوه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختی به سرمایه‌گذاران و پرداخت هزینه‌های مربوط به صندوق، منحصراً از طریق حساب‌های مندرج در جدول زیر انجام می‌پذیرد. این حسابها به تشخیص مدیر و توافق متولی افتتاح و کلیه پرداخت‌های صندوق از حساب‌های بانکی صندوق و به دستور مدیر صندوق صورت می‌پذیرد. سرمایه‌گذار برای ارایه درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری باید وجوه مورد نیاز را به یکی از حساب های زیر واریز و رسید آن را به همراه فرم تکمیل شده درخواست صدور به نماینده مدیر در شعبه ارایه دهد.
بانک شعبه کد شعبه نوع حساب شبا شماره حساب
بانک سامان پارک ساعی ۸۳۵ حساب جاری ۸۳۵-۴۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱
بانک سامان پارک ساعی ۸۳۵ سپرده کوتاه مدت ۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱
بانک ملی بورس اوراق بهادرا ۶۹۵ حساب جاری ۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰
بانک کارآفرین شیخ بهایی ۷۶/۵ سپرده کوتاه مدت ۰۵۰۰۰۵۳۱۱۷۶۰۶
بانک کارآفرین شیخ بهایی ۷۶/۵ حساب جاری ۰۱۰۰۰۵۸۶۴۸۶۰۸
بانک دی حافظ ۱۲۹ سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۲۴۷۲۵۳۰۰۳
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی ۱۵۲ سپرده کوتاه مدت ۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۸-۱
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی ۱۵۲ حساب جاری ۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۸-۱