صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ AsasName اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ تغییر رکن مدیر و متولی صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۲/۳۱ موافقت سازمان بورس با مصوبات مجمع مورخ ۹۵/۱۱/۳۰ درخصوص تمدید عمر فعالیت صندوق، حذف رکن ضامن نقد شوندگی و تصویب امیدنامه و اساسنامه جدید صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۲/۳۱ موافقت سازمان بورس با مصوبات مجمع مورخ ۹۵/۱۱/۳۰ درخصوص تعیین مدیر ثبت تغییرات اساس نامه
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ صورت جلسه تمدید عمر صندوق تغییرات اساس نامه