صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۳۸۰,۵۲۸ ۷۰.۸۴ % ۷۲,۷۴۳ ۱۳.۵۴ % ۰ ۰ % ۸۱,۹۸۵ ۱۵.۲۶ % ۱,۹۰۶ ۰.۳۵ % ۲۹۴,۵۴۷ ۵۴.۸۳ %
۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۳۸۴,۵۱۰ ۷۱.۰۳ % ۷۲,۹۵۸ ۱۳.۴۸ % ۰ ۰ % ۸۱,۹۸۵ ۱۵.۱۴ % ۱,۹۰۶ ۰.۳۵ % ۲۹۸,۷۱۴ ۵۵.۱۸ %
۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۳۸۴,۵۱۰ ۷۱.۰۳ % ۷۲,۹۵۸ ۱۳.۴۸ % ۰ ۰ % ۸۱,۹۸۵ ۱۵.۱۴ % ۱,۹۰۶ ۰.۳۵ % ۲۹۸,۷۱۴ ۵۵.۱۸ %
۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۳۸۴,۵۱۰ ۷۱.۰۴ % ۷۲,۹۵۸ ۱۳.۴۸ % ۰ ۰ % ۸۱,۹۲۲ ۱۵.۱۳ % ۱,۹۰۶ ۰.۳۵ % ۲۹۸,۷۱۴ ۵۵.۱۸ %
۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۳۸۱,۹۱۶ ۷۱.۷۷ % ۷۲,۲۸۰ ۱۳.۵۸ % ۰ ۰ % ۷۶,۰۲۳ ۱۴.۲۹ % ۱,۹۰۶ ۰.۳۶ % ۲۹۵,۷۹۷ ۵۵.۵۹ %
۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۳۷۴,۰۸۱ ۷۱.۴۴ % ۷۲,۶۵۲ ۱۳.۸۸ % ۰ ۰ % ۷۴,۹۶۳ ۱۴.۳۲ % ۱,۹۰۶ ۰.۳۶ % ۲۸۹,۵۳۳ ۵۵.۳ %
۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۳۵۸,۷۷۴ ۷۰.۵۴ % ۷۳,۴۹۱ ۱۴.۴۵ % ۰ ۰ % ۷۴,۴۴۰ ۱۴.۶۴ % ۱,۹۰۶ ۰.۳۷ % ۲۷۸,۳۲۲ ۵۴.۷۲ %
۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۳۵۱,۱۰۹ ۷۰.۱۲ % ۷۳,۳۵۲ ۱۴.۶۵ % ۰ ۰ % ۷۴,۳۶۶ ۱۴.۸۵ % ۱,۹۰۶ ۰.۳۸ % ۲۷۲,۶۹۸ ۵۴.۴۶ %
۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۳۴۴,۸۶۴ ۶۹.۷۱ % ۷۳,۶۵۸ ۱۴.۸۹ % ۰ ۰ % ۷۴,۲۵۱ ۱۵.۰۱ % ۱,۹۰۶ ۰.۳۹ % ۲۶۸,۵۶۸ ۵۴.۲۹ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۳۴۴,۸۶۴ ۶۹.۷۱ % ۷۳,۶۵۸ ۱۴.۸۹ % ۰ ۰ % ۷۴,۲۵۱ ۱۵.۰۱ % ۱,۹۰۶ ۰.۳۹ % ۲۶۸,۵۶۸ ۵۴.۲۹ %