صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۲۸۹,۲۸۶ ۶۲.۶۳ % ۱۶۲,۳۵۸ ۳۵.۱۵ % ۰ ۰ % ۷,۵۲۸ ۱.۶۳ % ۲,۶۸۹ ۰.۵۸ % ۲۱۶,۷۸۲ ۴۶.۹۴ %
۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۳۰۰,۱۵۵ ۶۳.۵ % ۱۶۲,۲۹۹ ۳۴.۳۴ % ۰ ۰ % ۷,۵۲۸ ۱.۵۹ % ۲,۶۸۹ ۰.۵۷ % ۲۲۴,۴۶۵ ۴۷.۴۹ %
۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۳۰۹,۷۴۴ ۶۴.۲۴ % ۱۶۲,۲۳۹ ۳۳.۶۵ % ۰ ۰ % ۷,۵۲۸ ۱.۵۶ % ۲,۶۸۹ ۰.۵۶ % ۲۳۱,۵۲۹ ۴۸.۰۲ %
۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۳۰۹,۷۴۴ ۶۴.۲۴ % ۱۶۲,۱۸۱ ۳۳.۶۴ % ۰ ۰ % ۷,۵۲۸ ۱.۵۶ % ۲,۶۸۸ ۰.۵۶ % ۲۳۱,۵۲۹ ۴۸.۰۲ %
۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۳۰۹,۷۴۴ ۶۴.۲۵ % ۱۶۲,۱۲۲ ۳۳.۶۳ % ۰ ۰ % ۷,۵۲۸ ۱.۵۶ % ۲,۶۸۸ ۰.۵۶ % ۲۳۱,۵۲۹ ۴۸.۰۳ %
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۳۰۹,۷۴۴ ۶۴.۲۶ % ۱۶۲,۰۶۳ ۳۳.۶۲ % ۰ ۰ % ۷,۵۲۸ ۱.۵۶ % ۲,۶۸۸ ۰.۵۶ % ۲۳۱,۵۲۹ ۴۸.۰۳ %
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۳۱۶,۹۰۵ ۶۵.۰۱ % ۱۶۱,۹۲۸ ۳۳.۲۲ % ۰ ۰ % ۷,۵۲۸ ۱.۵۴ % ۱,۰۷۷ ۰.۲۲ % ۲۳۸,۶۴۶ ۴۸.۹۶ %
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۳۱۹,۲۱۱ ۶۴.۶۷ % ۱۶۱,۸۴۰ ۳۲.۷۹ % ۰ ۰ % ۱۱,۴۴۹ ۲.۳۲ % ۱,۰۷۸ ۰.۲۲ % ۲۴۲,۳۶۵ ۴۹.۱ %
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۳۳۰,۵۴۰ ۶۵.۴۸ % ۱۷۲,۷۳۳ ۳۴.۲۲ % ۰ ۰ % ۴۴۹ ۰.۰۹ % ۱,۰۷۹ ۰.۲۱ % ۲۴۶,۳۳۳ ۴۸.۸ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۳۱۷,۹۰۰ ۶۴.۶ % ۱۷۲,۷۰۶ ۳۵.۰۹ % ۰ ۰ % ۴۴۹ ۰.۰۹ % ۱,۰۷۹ ۰.۲۲ % ۲۳۶,۱۵۳ ۴۷.۹۹ %