صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۲۵,۷۶۶ ۵۵.۳ % ۷۶,۴۷۸ ۳۳.۶۳ % ۰ ۰ % ۲۴,۵۹۰ ۱۰.۸۱ % ۵۸۱ ۰.۲۶ % ۸۹,۶۷۳ ۳۹.۴۳ %
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱۲۲,۱۸۸ ۵۴.۳۶ % ۷۶,۱۲۹ ۳۳.۸۷ % ۰ ۰ % ۲۵,۸۵۶ ۱۱.۵ % ۵۸۲ ۰.۲۶ % ۸۶,۴۹۶ ۳۸.۴۸ %
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۱۱۰,۶۶۲ ۵۱.۶۷ % ۷۶,۰۲۰ ۳۵.۴۹ % ۰ ۰ % ۲۵,۵۸۶ ۱۱.۹۵ % ۱,۹۱۰ ۰.۸۹ % ۸۰,۰۰۶ ۳۷.۳۵ %
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۱۱۰,۶۶۲ ۵۱.۶۷ % ۷۶,۰۲۰ ۳۵.۴۹ % ۰ ۰ % ۲۵,۵۸۶ ۱۱.۹۵ % ۱,۹۱۱ ۰.۸۹ % ۸۰,۰۰۶ ۳۷.۳۵ %
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱۱۰,۶۶۲ ۵۱.۶۷ % ۷۶,۰۲۰ ۳۵.۴۹ % ۰ ۰ % ۲۵,۵۸۶ ۱۱.۹۵ % ۱,۹۱۲ ۰.۸۹ % ۸۰,۰۰۶ ۳۷.۳۵ %
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۱۰۶,۶۶۰ ۵۰.۷۹ % ۷۵,۸۲۹ ۳۶.۱۱ % ۰ ۰ % ۲۵,۵۸۶ ۱۲.۱۸ % ۱,۹۱۴ ۰.۹۱ % ۷۶,۸۲۸ ۳۶.۵۹ %
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۱۰۵,۱۳۱ ۵۰.۴۵ % ۷۵,۷۶۴ ۳۶.۳۶ % ۰ ۰ % ۱۳,۰۹۲ ۶.۲۸ % ۱۴,۴۰۷ ۶.۹۱ % ۷۵,۴۳۲ ۳۶.۲ %
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۱۰۵,۱۳۱ ۵۰.۴۵ % ۷۵,۷۶۴ ۳۶.۳۶ % ۰ ۰ % ۱۳,۰۹۲ ۶.۲۸ % ۱۴,۴۰۸ ۶.۹۱ % ۷۵,۴۳۲ ۳۶.۲ %
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۱۰۵,۱۳۱ ۵۰.۴۵ % ۷۵,۷۶۴ ۳۶.۳۶ % ۰ ۰ % ۱۳,۰۹۲ ۶.۲۸ % ۱۴,۴۰۹ ۶.۹۱ % ۷۵,۴۳۲ ۳۶.۲ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۱۰۵,۱۳۱ ۵۰.۴۵ % ۷۵,۷۶۴ ۳۶.۳۶ % ۰ ۰ % ۱۳,۰۹۲ ۶.۲۸ % ۱۴,۴۱۰ ۶.۹۱ % ۷۵,۴۳۲ ۳۶.۲ %