صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۹۲,۴۳۵ ۵۶.۳۹ % ۵۴,۷۴۲ ۳۳.۴ % ۰ ۰ % ۱۴,۱۳۹ ۸.۶۳ % ۲,۵۹۳ ۲.۷۸ % ۶۸,۴۲۷ ۴۱.۷۵ %
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۹۵,۴۵۷ ۵۷.۲۱ % ۵۴,۶۴۱ ۳۲.۷۵ % ۰ ۰ % ۱۴,۱۵۸ ۸.۴۹ % ۲,۵۹۳ ۲.۷۳ % ۷۰,۸۶۴ ۴۲.۴۷ %
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۹۵,۳۲۹ ۵۷.۲ % ۵۴,۵۶۹ ۳۲.۷۵ % ۰ ۰ % ۱۴,۱۵۸ ۸.۵ % ۲,۵۹۰ ۲.۷۳ % ۷۰,۸۵۸ ۴۲.۵۲ %
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۹۴,۱۶۷ ۵۶.۹۷ % ۵۴,۵۲۷ ۳۲.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۲,۰۰۵ ۷.۲۶ % ۴,۵۸۵ ۳.۹۶ % ۷۰,۴۲۸ ۴۲.۶۱ %
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۹۴,۱۶۷ ۵۶.۹۷ % ۵۴,۵۲۷ ۳۲.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۲,۰۰۵ ۷.۲۶ % ۴,۵۸۵ ۳.۹۶ % ۷۰,۴۲۸ ۴۲.۶۱ %
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۹۴,۱۶۷ ۵۶.۹۷ % ۵۴,۵۲۷ ۳۲.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۲,۰۰۵ ۷.۲۶ % ۴,۵۸۴ ۳.۹۶ % ۷۰,۴۲۸ ۴۲.۶۱ %
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۹۵,۸۹۳ ۵۷.۴۸ % ۵۴,۳۴۵ ۳۲.۵۸ % ۰ ۰ % ۱۲,۰۰۵ ۷.۲ % ۴,۵۸۶ ۳.۹۲ % ۷۱,۹۷۵ ۴۳.۱۴ %
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۰۱,۷۰۱ ۵۸.۹۹ % ۵۴,۱۵۵ ۳۱.۴۱ % ۰ ۰ % ۱۴,۵۷۸ ۸.۴۶ % ۱,۹۸۲ ۲.۲۹ % ۷۷,۰۲۹ ۴۴.۶۸ %
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۰۵,۹۳۶ ۶۰.۶۷ % ۵۳,۹۹۹ ۳۰.۹۳ % ۰ ۰ % ۱۲,۶۷۸ ۷.۲۶ % ۱,۹۸۲ ۲.۲۶ % ۸۰,۰۶۵ ۴۵.۸۶ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱۰۹,۴۸۰ ۶۱.۴۶ % ۵۳,۹۶۶ ۳۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۱۲,۷۱۰ ۷.۱۴ % ۱,۹۸۱ ۲.۲۱ % ۸۲,۵۸۶ ۴۶.۳۶ %