صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۶۱۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹۱,۳۸۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۵۹,۸۵۳,۷۳۷,۴۶۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۷۱۰,۱۵۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۵۴۶,۶۶۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۵۴۶,۶۶۹
تاریخ انتشار
1398/07/22
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۴
نوع صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱۸,۷۱۰,۱۵۶ ۱۸,۵۴۶,۶۶۹ ۰ ۱۰۷ ۵۰,۷۵۰ ۰ ۴۲,۱۳۱ ۸,۶۱۹ ۱۵۹,۸۵۳,۷۳۷,۴۶۰
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۹,۰۵۴,۹۰۸ ۱۸,۸۸۴,۲۰۰ ۰ ۰ ۵۰,۶۴۳ ۰ ۴۲,۱۳۱ ۸,۵۱۲ ۱۶۰,۷۴۲,۳۰۸,۵۵۹
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۹,۰۳۱,۶۱۱ ۱۸,۸۶۱,۱۵۷ ۰ ۰ ۵۰,۶۴۳ ۰ ۴۲,۱۳۱ ۸,۵۱۲ ۱۶۰,۵۴۶,۱۶۹,۲۱۱
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۱۸,۸۸۹,۴۳۶ ۱۸,۷۲۰,۶۲۳ ۰ ۰ ۵۰,۶۴۳ ۰ ۴۲,۱۳۱ ۸,۵۱۲ ۱۵۹,۳۴۹,۹۴۶,۴۶۲
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۱۸,۸۹۰,۲۲۰ ۱۸,۷۲۱,۴۰۷ ۰ ۰ ۵۰,۶۴۳ ۰ ۴۲,۱۳۱ ۸,۵۱۲ ۱۵۹,۳۵۶,۶۲۰,۲۰۹
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱۸,۸۹۱,۰۰۴ ۱۸,۷۲۲,۱۹۲ ۰ ۰ ۵۰,۶۴۳ ۰ ۴۲,۱۳۱ ۸,۵۱۲ ۱۵۹,۳۶۳,۲۹۵,۳۵۷
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱۹,۰۷۶,۳۵۴ ۱۸,۹۰۴,۶۰۰ ۰ ۱ ۵۰,۶۴۳ ۰ ۴۲,۱۳۱ ۸,۵۱۲ ۱۶۰,۹۱۵,۹۵۳,۳۷۳
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۹,۵۱۲,۳۰۹ ۱۹,۳۳۰,۶۶۴ ۰ ۰ ۵۰,۶۴۲ ۰ ۴۲,۱۳۱ ۸,۵۱۱ ۱۶۴,۵۲۳,۲۸۴,۶۱۶
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۹,۶۲۶,۰۶۹ ۱۹,۴۳۷,۲۳۳ ۰ ۱۱۳ ۵۰,۶۴۲ ۲ ۴۲,۱۳۱ ۸,۵۱۱ ۱۶۵,۴۳۰,۲۹۰,۷۷۱
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱۹,۸۷۸,۹۵۱ ۱۹,۶۸۱,۵۰۳ ۰ ۰ ۵۰,۵۲۹ ۰ ۴۲,۱۲۹ ۸,۴۰۰ ۱۶۵,۳۲۴,۶۲۴,۳۳۶
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۱۹,۵۴۶,۱۷۴ ۱۹,۳۴۹,۰۲۰ ۰ ۰ ۵۰,۵۲۹ ۰ ۴۲,۱۲۹ ۸,۴۰۰ ۱۶۲,۵۳۱,۷۶۳,۹۰۵
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۱۹,۵۴۷,۰۵۴ ۱۹,۳۴۹,۸۹۹ ۰ ۰ ۵۰,۵۲۹ ۰ ۴۲,۱۲۹ ۸,۴۰۰ ۱۶۲,۵۳۹,۱۵۵,۱۵۶
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۹,۵۴۷,۹۳۴ ۱۹,۳۵۰,۷۸۰ ۰ ۰ ۵۰,۵۲۹ ۰ ۴۲,۱۲۹ ۸,۴۰۰ ۱۶۲,۵۴۶,۵۴۹,۷۲۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۸,۶۱۰,۱۶۷ ۱۸,۴۱۸,۴۰۱ ۰ ۱ ۵۰,۵۲۹ ۰ ۴۲,۱۲۹ ۸,۴۰۰ ۱۵۴,۷۱۴,۵۶۶,۶۹۲
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱۸,۶۵۴,۴۹۳ ۱۸,۴۸۶,۵۶۸ ۰ ۰ ۵۰,۵۲۸ ۰ ۴۲,۱۲۹ ۸,۳۹۹ ۱۵۵,۲۶۸,۶۸۸,۴۰۵
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۸,۴۴۶,۵۷۸ ۱۸,۲۸۳,۱۵۰ ۰ ۱ ۵۰,۵۲۸ ۶۲ ۴۲,۱۲۹ ۸,۳۹۹ ۱۵۳,۵۶۰,۱۷۵,۳۴۶
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۸,۴۷۷,۴۲۲ ۱۸,۳۱۰,۵۰۱ ۰ ۰ ۵۰,۵۲۷ ۰ ۴۲,۰۶۷ ۸,۴۶۰ ۱۵۴,۹۰۶,۸۳۵,۴۵۱
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۱۸,۲۴۶,۸۵۶ ۱۸,۰۶۷,۶۶۴ ۰ ۰ ۵۰,۵۲۷ ۰ ۴۲,۰۶۷ ۸,۴۶۰ ۱۵۲,۸۵۲,۴۳۳,۷۰۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۱۸,۲۴۷,۶۶۱ ۱۸,۰۶۸,۴۶۸ ۰ ۰ ۵۰,۵۲۷ ۰ ۴۲,۰۶۷ ۸,۴۶۰ ۱۵۲,۸۵۹,۲۴۳,۰۴۸
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۸,۲۴۶,۳۷۹ ۱۸,۰۶۷,۱۸۶ ۰ ۰ ۵۰,۵۲۷ ۰ ۴۲,۰۶۷ ۸,۴۶۰ ۱۵۲,۸۴۸,۳۹۱,۷۱۹