صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۲/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۴۲۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹۱,۵۷۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۱۲,۲۷۲,۵۲۷,۰۳۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵,۴۳۷,۰۶۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۵,۱۸۹,۵۷۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۵,۱۸۹,۵۷۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۲/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۴
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۲۵,۴۳۷,۰۶۸ ۲۵,۱۸۹,۵۷۲ ۰ ۰ ۵۰,۷۸۱ ۰ ۴۲,۳۵۴ ۸,۴۲۷ ۲۱۲,۲۷۲,۵۲۷,۰۳۸
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۲۵,۱۰۵,۳۳۰ ۲۴,۸۵۷,۷۷۹ ۰ ۰ ۵۰,۷۸۱ ۰ ۴۲,۳۵۴ ۸,۴۲۷ ۲۰۹,۴۷۶,۵۰۲,۶۸۹
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۲۵,۲۰۸,۴۴۷ ۲۴,۹۵۹,۴۴۷ ۰ ۰ ۵۰,۷۸۱ ۰ ۴۲,۳۵۴ ۸,۴۲۷ ۲۱۰,۳۳۳,۲۶۲,۳۴۷
۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۲۴,۵۸۵,۳۰۴ ۲۴,۳۴۸,۰۴۱ ۰ ۰ ۵۰,۷۸۱ ۰ ۴۲,۳۵۴ ۸,۴۲۷ ۲۰۵,۱۸۰,۹۴۳,۱۱۱
۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۲۴,۵۵۴,۱۰۳ ۲۴,۳۱۷,۷۷۰ ۰ ۰ ۵۰,۷۸۱ ۰ ۴۲,۳۵۴ ۸,۴۲۷ ۲۰۴,۹۲۵,۸۴۶,۴۴۱
۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۲۴,۵۵۵,۴۳۲ ۲۴,۳۱۹,۰۹۹ ۰ ۰ ۵۰,۷۸۱ ۰ ۴۲,۳۵۴ ۸,۴۲۷ ۲۰۴,۹۳۷,۰۴۹,۶۴۳
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۲۴,۵۵۶,۷۶۲ ۲۴,۳۲۰,۴۲۹ ۰ ۰ ۵۰,۷۸۱ ۳ ۴۲,۳۵۴ ۸,۴۲۷ ۲۰۴,۹۴۸,۲۵۳,۰۴۲
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۲۴,۲۳۷,۸۲۸ ۲۴,۰۰۴,۱۱۱ ۰ ۰ ۵۰,۷۸۱ ۰ ۴۲,۳۵۱ ۸,۴۳۰ ۲۰۲,۳۵۴,۶۵۵,۳۰۸
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۲۴,۴۶۸,۸۳۵ ۲۴,۲۲۶,۷۱۴ ۰ ۰ ۵۰,۷۸۱ ۰ ۴۲,۳۵۱ ۸,۴۳۰ ۲۰۴,۲۳۱,۲۰۰,۷۹۱
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۲۴,۳۲۳,۴۵۸ ۲۴,۰۸۱,۸۰۷ ۰ ۰ ۵۰,۷۸۱ ۰ ۴۲,۳۵۱ ۸,۴۳۰ ۲۰۳,۰۰۹,۶۲۸,۹۳۷
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۲۳,۹۵۰,۴۳۵ ۲۳,۷۰۳,۳۱۲ ۰ ۰ ۵۰,۷۸۱ ۰ ۴۲,۳۵۱ ۸,۴۳۰ ۱۹۹,۸۱۸,۹۲۳,۳۴۹
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۲۴,۱۱۵,۶۵۸ ۲۳,۸۵۲,۳۸۰ ۰ ۰ ۵۰,۷۸۱ ۰ ۴۲,۳۵۱ ۸,۴۳۰ ۲۰۱,۰۷۵,۵۶۴,۶۳۸
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۲۴,۱۱۷,۰۸۷ ۲۳,۸۵۳,۸۰۹ ۰ ۰ ۵۰,۷۸۱ ۰ ۴۲,۳۵۱ ۸,۴۳۰ ۲۰۱,۰۸۷,۶۱۳,۷۴۹
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۲۴,۱۱۸,۵۱۷ ۲۳,۸۵۵,۲۳۹ ۰ ۰ ۵۰,۷۸۱ ۰ ۴۲,۳۵۱ ۸,۴۳۰ ۲۰۱,۰۹۹,۶۶۷,۱۳۱
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۲۳,۵۷۵,۵۸۰ ۲۳,۳۱۹,۹۸۴ ۰ ۰ ۵۰,۷۸۱ ۰ ۴۲,۳۵۱ ۸,۴۳۰ ۱۹۶,۵۸۷,۴۶۷,۸۹۶
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۲۳,۵۷۶,۹۷۹ ۲۳,۳۲۱,۳۸۴ ۰ ۰ ۵۰,۷۸۱ ۶ ۴۲,۳۵۱ ۸,۴۳۰ ۱۹۶,۵۹۹,۲۶۳,۴۲۸
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۲۳,۹۲۲,۵۲۲ ۲۳,۶۶۰,۰۸۸ ۰ ۱۸ ۵۰,۷۸۱ ۰ ۴۲,۳۴۵ ۸,۴۳۶ ۱۹۹,۵۹۶,۵۰۶,۲۰۰
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۲۳,۹۲۲,۶۲۷ ۲۳,۶۵۹,۵۳۲ ۰ ۰ ۵۰,۷۶۳ ۰ ۴۲,۳۴۵ ۸,۴۱۸ ۱۹۹,۱۶۵,۹۴۰,۱۴۳
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۲۳,۷۱۵,۳۵۱ ۲۳,۴۷۱,۸۳۳ ۰ ۰ ۵۰,۷۶۳ ۰ ۴۲,۳۴۵ ۸,۴۱۸ ۱۹۷,۵۸۵,۸۹۰,۰۶۸
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۲۳,۷۱۶,۷۰۵ ۲۳,۴۷۳,۱۸۸ ۰ ۰ ۵۰,۷۶۳ ۰ ۴۲,۳۴۵ ۸,۴۱۸ ۱۹۷,۵۹۷,۲۹۲,۸۴۹