صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۲۸۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹۱,۷۱۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۰۴,۵۳۹,۸۶۶,۸۳۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۶,۹۳۶,۸۵۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۶,۷۶۲,۴۱۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۶,۷۶۲,۴۱۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۴
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۳۶,۹۳۶,۸۵۲ ۳۶,۷۶۲,۴۱۸ ۰ ۰ ۵۱,۲۰۵ ۰ ۴۲,۹۲۱ ۸,۲۸۴ ۳۰۴,۵۳۹,۸۶۶,۸۳۷
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۳۷,۶۲۳,۰۲۱ ۳۷,۴۴۳,۵۷۲ ۰ ۰ ۵۱,۲۰۵ ۰ ۴۲,۹۲۱ ۸,۲۸۴ ۳۱۰,۱۸۲,۵۴۷,۳۳۵
  ۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۳۷,۶۲۴,۶۹۷ ۳۷,۴۴۵,۲۴۷ ۰ ۰ ۵۱,۲۰۵ ۰ ۴۲,۹۲۱ ۸,۲۸۴ ۳۱۰,۱۹۶,۴۲۷,۴۰۴
  ۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۳۷,۶۲۶,۳۷۲ ۳۷,۴۴۶,۹۲۳ ۰ ۰ ۵۱,۲۰۵ ۰ ۴۲,۹۲۱ ۸,۲۸۴ ۳۱۰,۲۱۰,۳۰۷,۵۱۷
  ۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۳۷,۸۵۸,۶۵۵ ۳۷,۶۷۷,۷۵۲ ۰ ۰ ۵۱,۲۰۵ ۰ ۴۲,۹۲۱ ۸,۲۸۴ ۳۱۲,۱۲۲,۴۹۵,۱۰۸
  ۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۳۷,۸۶۰,۳۵۶ ۳۷,۶۷۹,۴۵۳ ۰ ۰ ۵۱,۲۰۵ ۰ ۴۲,۹۲۱ ۸,۲۸۴ ۳۱۲,۱۳۶,۵۹۰,۶۸۴
  ۷ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۳۷,۸۶۲,۰۵۸ ۳۷,۶۸۱,۱۵۵ ۰ ۰ ۵۱,۲۰۵ ۰ ۴۲,۹۲۱ ۸,۲۸۴ ۳۱۲,۱۵۰,۶۸۶,۳۰۵
  ۸ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۳۸,۳۷۲,۴۶۸ ۳۸,۱۸۷,۵۰۲ ۰ ۰ ۵۱,۲۰۵ ۱۹ ۴۲,۹۲۱ ۸,۲۸۴ ۳۱۶,۳۴۵,۲۶۹,۰۳۱
  ۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۳۸,۲۹۱,۴۶۳ ۳۸,۱۰۷,۶۹۶ ۰ ۰ ۵۱,۲۰۵ ۰ ۴۲,۹۰۲ ۸,۳۰۳ ۳۱۶,۴۰۸,۱۹۸,۱۵۲
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۳۷,۴۲۷,۵۹۸ ۳۷,۲۵۰,۳۰۳ ۰ ۰ ۵۱,۲۰۵ ۰ ۴۲,۹۰۲ ۸,۳۰۳ ۳۰۹,۲۸۹,۲۶۵,۸۹۰
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۳۷,۶۲۱,۶۸۱ ۳۷,۴۴۳,۱۷۷ ۰ ۰ ۵۱,۲۰۵ ۰ ۴۲,۹۰۲ ۸,۳۰۳ ۳۱۰,۸۹۰,۷۰۱,۵۹۲
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۳۸,۴۶۸,۵۷۱ ۳۸,۲۸۳,۴۴۱ ۰ ۰ ۵۱,۲۰۵ ۰ ۴۲,۹۰۲ ۸,۳۰۳ ۳۱۷,۸۶۷,۴۱۳,۷۰۵
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۳۸,۴۷۰,۳۰۱ ۳۸,۲۸۵,۱۷۱ ۰ ۰ ۵۱,۲۰۵ ۰ ۴۲,۹۰۲ ۸,۳۰۳ ۳۱۷,۸۸۱,۷۷۲,۹۵۷
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۳۸,۴۷۲,۰۰۵ ۳۸,۲۸۶,۸۷۵ ۰ ۰ ۵۱,۲۰۵ ۰ ۴۲,۹۰۲ ۸,۳۰۳ ۳۱۷,۸۹۵,۹۲۶,۴۹۱
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۳۹,۳۴۹,۴۳۸ ۳۹,۱۵۷,۲۸۸ ۰ ۰ ۵۱,۲۰۵ ۰ ۴۲,۹۰۲ ۸,۳۰۳ ۳۲۵,۱۲۲,۹۶۲,۸۴۹
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۴۰,۴۲۷,۰۴۸ ۴۰,۲۲۶,۲۹۷ ۰ ۰ ۵۱,۲۰۵ ۰ ۴۲,۹۰۲ ۸,۳۰۳ ۳۳۳,۹۹۸,۹۴۶,۴۳۰
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۴۰,۸۸۶,۵۱۹ ۴۰,۶۸۲,۴۵۵ ۰ ۰ ۵۱,۲۰۵ ۰ ۴۲,۹۰۲ ۸,۳۰۳ ۳۳۷,۷۸۶,۴۲۰,۶۲۵
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۴۰,۴۵۰,۰۵۸ ۴۰,۲۳۹,۰۳۶ ۰ ۰ ۵۱,۲۰۵ ۰ ۴۲,۹۰۲ ۸,۳۰۳ ۳۳۴,۱۰۴,۷۱۳,۸۸۷
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۳۹,۰۳۸,۹۶۲ ۳۸,۸۳۸,۴۳۵ ۰ ۰ ۵۱,۲۰۵ ۰ ۴۲,۹۰۲ ۸,۳۰۳ ۳۲۲,۴۷۵,۵۲۹,۲۹۴
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۳۹,۰۴۰,۸۰۴ ۳۸,۸۴۰,۲۷۷ ۰ ۰ ۵۱,۲۰۵ ۰ ۴۲,۹۰۲ ۸,۳۰۳ ۳۲۲,۴۹۰,۸۱۸,۰۶۵