جهت ثبت نام در سامانه سجام و برخورداری از مزایای اعلامی شرکت کارگزاری آبان، از طریق لینک https//aban.net/sejam اقدام نمایید.

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/03/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 8,225
تعداد واحدهای باقی مانده: 191,775
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 129,014,624,623
قیمت صدور هر واحد (ریال): 15,855,182
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 15,685,669
قیمت آماری هر واحد (ریال): 15,685,669
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان آبان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس : موسسه حسابرسی آزمودگان
مدیر سرمایه‌گذاری : الهام مرادی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری آبان
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد- ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: 1388/12/24
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/03/26 15,855,182 15,685,669 0 0 50,274 0 42,049 8,225 129,014,624,623
  2 1398/03/25 15,714,931 15,547,535 0 0 50,274 0 42,049 8,225 127,878,472,563
  3 1398/03/24 15,585,473 15,421,368 0 0 50,274 0 42,049 8,225 126,840,747,962
  4 1398/03/23 15,586,301 15,422,195 0 0 50,274 0 42,049 8,225 126,847,557,974
  5 1398/03/22 15,587,129 15,423,024 0 0 50,274 0 42,049 8,225 126,854,368,374
  6 1398/03/21 15,440,662 15,278,892 0 0 50,274 0 42,049 8,225 125,668,889,113
  7 1398/03/20 15,430,375 15,268,807 0 0 50,274 0 42,049 8,225 125,585,935,995
  8 1398/03/19 15,331,152 15,171,013 0 0 50,274 0 42,049 8,225 124,781,582,217
  9 1398/03/18 14,967,448 14,812,343 0 0 50,274 0 42,049 8,225 121,831,518,697
  10 1398/03/17 14,928,843 14,774,101 0 0 50,274 0 42,049 8,225 121,516,980,197
  11 1398/03/16 14,929,635 14,774,893 0 0 50,274 0 42,049 8,225 121,523,496,334
  12 1398/03/15 14,930,427 14,775,685 0 0 50,274 0 42,049 8,225 121,530,012,838
  13 1398/03/14 14,931,219 14,776,478 0 0 50,274 0 42,049 8,225 121,536,529,705
  14 1398/03/13 14,932,012 14,777,270 0 0 50,274 0 42,049 8,225 121,543,046,939
  15 1398/03/12 14,872,950 14,718,971 0 0 50,274 9 42,049 8,225 121,063,538,647
  16 1398/03/11 14,770,240 14,617,758 0 0 50,274 0 42,040 8,234 120,362,621,774
  17 1398/03/10 14,905,623 14,751,090 0 0 50,274 0 42,040 8,234 121,460,475,693
  18 1398/03/09 14,906,415 14,751,882 0 0 50,274 0 42,040 8,234 121,466,992,327
  19 1398/03/08 14,907,206 14,752,673 0 0 50,274 0 42,040 8,234 121,473,510,190
  20 1398/03/07 14,889,209 14,734,857 0 0 50,274 0 42,040 8,234 121,326,809,940