جهت ثبت نام در سامانه سجام و برخورداری از مزایای اعلامی شرکت کارگزاری آبان، از طریق لینک https//aban.net/sejam اقدام نمایید.

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/09/20
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 8,118
تعداد واحدهای باقی مانده: 191,882
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 89,447,195,407
قیمت صدور هر واحد (ریال): 11,095,407
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 11,018,378
قیمت آماری هر واحد (ریال): 11,018,378
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری آبان
متولی صندوق : موسسه حسابرس وخدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی آزمودگان
مدیر سرمایه‌گذاری : الهام مرادی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری آبان
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد- ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/12/24
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/09/20 11,095,407 11,018,378 0 0 50,023 0 41,905 8,118 89,447,195,407
  2 1397/09/19 11,094,553 11,017,515 0 0 50,023 0 41,905 8,118 89,440,190,694
  3 1397/09/18 11,101,411 11,020,146 0 0 50,023 0 41,905 8,118 89,461,543,975
  4 1397/09/17 11,034,798 10,954,207 0 0 50,023 0 41,905 8,118 88,926,253,345
  5 1397/09/16 11,071,737 10,990,761 0 0 50,023 0 41,905 8,118 89,222,994,037
  6 1397/09/15 11,070,298 10,989,322 0 0 50,023 0 41,905 8,118 89,211,312,689
  7 1397/09/14 11,068,862 10,987,885 0 0 50,023 0 41,905 8,118 89,199,649,747
  8 1397/09/13 10,974,256 10,894,230 0 0 50,023 0 41,905 8,118 88,439,357,522
  9 1397/09/12 11,051,366 10,970,529 0 0 50,023 0 41,905 8,118 89,058,753,435
  10 1397/09/11 10,924,346 10,844,808 0 0 50,023 0 41,905 8,118 88,038,149,138
  11 1397/09/10 10,723,424 10,645,949 0 0 50,023 0 41,905 8,118 86,423,812,180
  12 1397/09/09 10,951,417 10,871,571 0 0 50,023 0 41,905 8,118 88,255,416,469
  13 1397/09/08 10,949,987 10,870,142 0 0 50,023 0 41,905 8,118 88,243,812,170
  14 1397/09/07 10,948,560 10,868,714 0 0 50,023 0 41,905 8,118 88,232,220,817
  15 1397/09/06 11,207,044 11,124,513 0 0 50,023 0 41,905 8,118 90,308,794,093
  16 1397/09/05 11,168,117 11,077,745 0 0 50,023 0 41,905 8,118 89,929,130,251
  17 1397/09/04 11,432,160 11,339,044 0 0 50,023 0 41,905 8,118 92,050,359,207
  18 1397/09/03 11,430,761 11,337,645 0 0 50,023 0 41,905 8,118 92,039,004,412
  19 1397/09/02 11,637,370 11,534,369 0 0 50,023 0 41,905 8,118 93,636,008,118
  20 1397/09/01 11,635,989 11,532,988 0 0 50,023 117 41,905 8,118 93,624,792,684