صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۷/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۷۵۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹۱,۲۴۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۵۶,۹۱۶,۵۲۹,۷۴۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۲,۴۱۸,۲۱۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۲,۱۸۳,۲۴۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۲,۱۸۳,۲۴۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۷/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۴
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۵۲,۴۱۸,۲۱۴ ۵۲,۱۸۳,۲۴۹ ۰ ۰ ۵۲,۱۵۲ ۰ ۴۳,۳۹۶ ۸,۷۵۶ ۴۵۶,۹۱۶,۵۲۹,۷۴۳
  ۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۵۳,۶۶۳,۶۷۹ ۵۳,۴۲۰,۱۳۲ ۰ ۰ ۵۲,۱۵۲ ۰ ۴۳,۳۹۶ ۸,۷۵۶ ۴۶۷,۷۴۶,۶۷۷,۸۱۶
  ۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۵۴,۷۶۱,۷۵۹ ۵۴,۵۱۰,۶۴۰ ۰ ۰ ۵۲,۱۵۲ ۰ ۴۳,۳۹۶ ۸,۷۵۶ ۴۷۷,۲۹۵,۱۶۰,۶۸۹
  ۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۵۴,۷۵۷,۳۱۱ ۵۴,۵۰۶,۱۹۲ ۰ ۰ ۵۲,۱۵۲ ۰ ۴۳,۳۹۶ ۸,۷۵۶ ۴۷۷,۲۵۶,۲۱۵,۵۴۷
  ۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۵۴,۷۵۲,۸۷۱ ۵۴,۵۰۱,۷۵۱ ۰ ۰ ۵۲,۱۵۲ ۰ ۴۳,۳۹۶ ۸,۷۵۶ ۴۷۷,۲۱۷,۳۳۴,۸۴۲
  ۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۵۴,۷۴۸,۴۳۸ ۵۴,۴۹۷,۳۱۹ ۰ ۰ ۵۲,۱۵۲ ۰ ۴۳,۳۹۶ ۸,۷۵۶ ۴۷۷,۱۷۸,۵۲۲,۸۱۷
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۵۵,۳۷۵,۰۷۳ ۵۵,۱۱۸,۳۰۰ ۰ ۰ ۵۲,۱۵۲ ۰ ۴۳,۳۹۶ ۸,۷۵۶ ۴۸۲,۶۱۵,۸۳۶,۴۲۹
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۵۵,۶۳۲,۶۵۲ ۵۵,۳۷۴,۰۵۹ ۰ ۰ ۵۲,۱۵۲ ۴۲ ۴۳,۳۹۶ ۸,۷۵۶ ۴۸۴,۸۵۵,۲۵۹,۳۵۷
  ۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۵۶,۰۳۱,۴۸۹ ۵۵,۷۶۴,۷۷۱ ۰ ۰ ۵۲,۱۵۲ ۰ ۴۳,۳۵۴ ۸,۷۹۸ ۴۹۰,۶۱۸,۴۵۱,۲۲۷
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۵۴,۵۸۴,۲۳۰ ۵۴,۳۲۷,۴۴۵ ۰ ۰ ۵۲,۱۵۲ ۰ ۴۳,۳۵۴ ۸,۷۹۸ ۴۷۷,۹۷۲,۸۶۱,۶۵۴
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۵۴,۴۳۶,۴۷۲ ۵۴,۱۸۰,۵۸۴ ۰ ۰ ۵۲,۱۵۲ ۰ ۴۳,۳۵۴ ۸,۷۹۸ ۴۷۶,۶۸۰,۷۸۰,۴۴۶
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۵۴,۴۳۲,۲۷۸ ۵۴,۱۷۶,۳۹۰ ۰ ۰ ۵۲,۱۵۲ ۰ ۴۳,۳۵۴ ۸,۷۹۸ ۴۷۶,۶۴۳,۸۸۰,۶۲۸
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۵۴,۴۲۸,۰۹۱ ۵۴,۱۷۲,۲۰۳ ۰ ۰ ۵۲,۱۵۲ ۰ ۴۳,۳۵۴ ۸,۷۹۸ ۴۷۶,۶۰۷,۰۴۳,۸۳۵
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۵۳,۱۵۲,۶۳۵ ۵۲,۹۰۵,۴۶۹ ۰ ۰ ۵۲,۱۵۲ ۱ ۴۳,۳۵۴ ۸,۷۹۸ ۴۶۵,۴۶۲,۳۱۲,۴۲۶
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۵۲,۸۵۷,۰۱۲ ۵۲,۶۱۱,۸۷۴ ۰ ۰ ۵۲,۱۵۲ ۰ ۴۳,۳۵۳ ۸,۷۹۹ ۴۶۲,۹۳۱,۸۸۱,۱۵۵
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۵۳,۵۳۷,۲۹۳ ۵۳,۲۸۷,۴۰۰ ۰ ۰ ۵۲,۱۵۲ ۰ ۴۳,۳۵۳ ۸,۷۹۹ ۴۶۸,۸۷۵,۸۲۸,۹۵۱
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۵۴,۰۷۲,۰۴۸ ۵۳,۸۱۸,۴۳۱ ۰ ۰ ۵۲,۱۵۲ ۰ ۴۳,۳۵۳ ۸,۷۹۹ ۴۷۳,۵۴۸,۳۷۵,۲۹۰
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۵۳,۵۲۷,۲۵۰ ۵۳,۲۷۷,۲۹۷ ۰ ۰ ۵۲,۱۵۲ ۰ ۴۳,۳۵۳ ۸,۷۹۹ ۴۶۸,۷۸۶,۹۳۳,۵۳۲
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۵۳,۵۲۳,۲۰۷ ۵۳,۲۷۳,۲۵۴ ۰ ۰ ۵۲,۱۵۲ ۰ ۴۳,۳۵۳ ۸,۷۹۹ ۴۶۸,۷۵۱,۳۶۱,۵۸۲
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۵۳,۵۲۳,۶۱۷ ۵۳,۲۷۳,۴۴۹ ۰ ۰ ۵۲,۱۵۲ ۰ ۴۳,۳۵۳ ۸,۷۹۹ ۴۶۸,۷۵۳,۰۷۳,۸۳۳