صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۶۱۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹۱,۳۸۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۵۴,۶۴۵,۹۲۹,۹۱۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۱۰۷,۶۵۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۹۴۲,۴۴۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۹۴۲,۴۴۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۸/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۴
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱۸,۱۰۷,۶۵۱ ۱۷,۹۴۲,۴۴۵ ۰ ۰ ۵۰,۷۵۰ ۰ ۴۲,۱۳۱ ۸,۶۱۹ ۱۵۴,۶۴۵,۹۲۹,۹۱۵
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱۸,۰۲۲,۶۷۵ ۱۷,۸۵۸,۴۷۶ ۰ ۰ ۵۰,۷۵۰ ۰ ۴۲,۱۳۱ ۸,۶۱۹ ۱۵۳,۹۲۲,۲۰۳,۸۰۱
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱۸,۰۰۹,۲۶۵ ۱۷,۸۴۵,۲۰۲ ۰ ۰ ۵۰,۷۵۰ ۰ ۴۲,۱۳۱ ۸,۶۱۹ ۱۵۳,۸۰۷,۷۹۵,۶۲۷
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱۸,۲۳۱,۷۹۳ ۱۸,۰۶۴,۷۳۶ ۰ ۰ ۵۰,۷۵۰ ۰ ۴۲,۱۳۱ ۸,۶۱۹ ۱۵۵,۶۹۹,۹۶۰,۲۹۵
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۱۸,۲۸۲,۴۲۳ ۱۸,۱۱۴,۶۱۰ ۰ ۰ ۵۰,۷۵۰ ۰ ۴۲,۱۳۱ ۸,۶۱۹ ۱۵۶,۱۲۹,۸۲۳,۸۳۱
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۱۸,۲۸۳,۲۷۳ ۱۸,۱۱۵,۴۵۹ ۰ ۰ ۵۰,۷۵۰ ۰ ۴۲,۱۳۱ ۸,۶۱۹ ۱۵۶,۱۳۷,۱۴۵,۰۵۶
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۱۸,۲۸۴,۱۲۲ ۱۸,۱۱۶,۳۰۹ ۰ ۰ ۵۰,۷۵۰ ۰ ۴۲,۱۳۱ ۸,۶۱۹ ۱۵۶,۱۴۴,۴۶۷,۴۸۸
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱۸,۲۱۰,۷۰۳ ۱۸,۰۵۲,۵۸۵ ۰ ۰ ۵۰,۷۵۰ ۰ ۴۲,۱۳۱ ۸,۶۱۹ ۱۵۵,۵۹۵,۲۳۰,۹۲۹
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱۸,۰۱۸,۱۱۲ ۱۷,۸۶۱,۱۲۹ ۰ ۰ ۵۰,۷۵۰ ۰ ۴۲,۱۳۱ ۸,۶۱۹ ۱۵۳,۹۴۵,۰۷۳,۵۲۱
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱۷,۹۴۱,۶۱۲ ۱۷,۷۸۳,۶۷۶ ۰ ۰ ۵۰,۷۵۰ ۰ ۴۲,۱۳۱ ۸,۶۱۹ ۱۵۳,۲۷۷,۵۰۳,۰۸۷
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۸,۰۲۶,۱۱۵ ۱۷,۸۶۶,۰۱۱ ۰ ۰ ۵۰,۷۵۰ ۰ ۴۲,۱۳۱ ۸,۶۱۹ ۱۵۳,۹۸۷,۱۴۸,۰۱۴
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۱۷,۹۶۷,۴۲۶ ۱۷,۸۰۸,۸۰۷ ۰ ۰ ۵۰,۷۵۰ ۰ ۴۲,۱۳۱ ۸,۶۱۹ ۱۵۳,۴۹۴,۱۱۰,۴۷۷
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۱۷,۹۶۸,۱۶۵ ۱۷,۸۰۹,۵۴۶ ۰ ۰ ۵۰,۷۵۰ ۰ ۴۲,۱۳۱ ۸,۶۱۹ ۱۵۳,۵۰۰,۴۷۷,۹۸۸
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۱۷,۹۶۸,۹۰۴ ۱۷,۸۱۰,۲۸۵ ۰ ۰ ۵۰,۷۵۰ ۰ ۴۲,۱۳۱ ۸,۶۱۹ ۱۵۳,۵۰۶,۸۴۶,۹۸۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱۷,۹۶۹,۶۴۳ ۱۷,۸۱۱,۰۲۴ ۰ ۰ ۵۰,۷۵۰ ۰ ۴۲,۱۳۱ ۸,۶۱۹ ۱۵۳,۵۱۳,۲۱۷,۴۴۶
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱۷,۹۱۳,۴۸۱ ۱۷,۷۵۵,۶۱۱ ۰ ۰ ۵۰,۷۵۰ ۰ ۴۲,۱۳۱ ۸,۶۱۹ ۱۵۳,۰۳۵,۶۱۱,۲۹۴
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱۸,۱۹۷,۲۶۸ ۱۸,۰۳۵,۲۷۸ ۰ ۰ ۵۰,۷۵۰ ۰ ۴۲,۱۳۱ ۸,۶۱۹ ۱۵۵,۴۴۶,۰۶۱,۹۲۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱۸,۳۱۵,۹۷۸ ۱۸,۱۵۲,۷۴۹ ۰ ۰ ۵۰,۷۵۰ ۰ ۴۲,۱۳۱ ۸,۶۱۹ ۱۵۶,۴۵۸,۵۴۳,۳۵۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۱۸,۳۹۹,۱۳۹ ۱۸,۲۳۵,۳۶۱ ۰ ۰ ۵۰,۷۵۰ ۰ ۴۲,۱۳۱ ۸,۶۱۹ ۱۵۷,۱۷۰,۵۷۵,۰۹۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۱۸,۳۹۹,۸۹۹ ۱۸,۲۳۶,۱۲۰ ۰ ۰ ۵۰,۷۵۰ ۰ ۴۲,۱۳۱ ۸,۶۱۹ ۱۵۷,۱۷۷,۱۲۲,۴۰۶