صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۷۰۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹۱,۲۹۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۳۸,۶۸۶,۵۹۹,۷۲۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۰,۶۲۳,۲۷۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۰,۳۹۴,۷۸۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۰,۳۹۴,۷۸۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۴
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۵۰,۶۲۳,۲۷۲ ۵۰,۳۹۴,۷۸۵ ۰ ۹ ۵۲,۱۶۲ ۰ ۴۳,۴۵۷ ۸,۷۰۵ ۴۳۸,۶۸۶,۵۹۹,۷۲۸
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۵۰,۴۸۴,۵۹۴ ۵۰,۲۵۶,۷۶۹ ۰ ۰ ۵۲,۱۵۳ ۰ ۴۳,۴۵۷ ۸,۶۹۶ ۴۳۷,۰۳۲,۸۶۱,۳۲۴
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۵۰,۶۳۲,۵۰۲ ۵۰,۴۰۳,۵۶۹ ۰ ۰ ۵۲,۱۵۳ ۰ ۴۳,۴۵۷ ۸,۶۹۶ ۴۳۸,۳۰۹,۴۳۳,۴۸۲
  ۴ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۵۰,۱۰۹,۳۵۵ ۴۹,۸۸۳,۸۵۹ ۰ ۰ ۵۲,۱۵۳ ۰ ۴۳,۴۵۷ ۸,۶۹۶ ۴۳۳,۷۹۰,۰۳۴,۵۹۸
  ۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۵۰,۱۰۲,۷۹۴ ۴۹,۸۷۷,۲۹۸ ۰ ۰ ۵۲,۱۵۳ ۰ ۴۳,۴۵۷ ۸,۶۹۶ ۴۳۳,۷۳۲,۹۸۴,۶۱۴
  ۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۵۰,۰۹۷,۹۴۴ ۴۹,۸۷۲,۴۴۸ ۰ ۰ ۵۲,۱۵۳ ۰ ۴۳,۴۵۷ ۸,۶۹۶ ۴۳۳,۶۹۰,۸۱۰,۷۰۵
  ۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۴۸,۹۵۶,۶۰۵ ۴۸,۷۳۸,۹۷۰ ۰ ۰ ۵۲,۱۵۳ ۰ ۴۳,۴۵۷ ۸,۶۹۶ ۴۲۳,۸۳۴,۰۸۶,۹۸۴
  ۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۴۹,۱۴۴,۲۲۲ ۴۸,۹۲۵,۳۷۳ ۰ ۰ ۵۲,۱۵۳ ۰ ۴۳,۴۵۷ ۸,۶۹۶ ۴۲۵,۴۵۵,۰۴۱,۳۰۷
  ۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۴۸,۶۹۱,۱۶۳ ۴۸,۴۷۸,۴۹۰ ۰ ۰ ۵۲,۱۵۳ ۷ ۴۳,۴۵۷ ۸,۶۹۶ ۴۲۱,۵۶۸,۹۵۳,۰۴۰
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۴۸,۶۱۹,۱۳۳ ۴۸,۴۱۰,۵۴۳ ۰ ۰ ۵۲,۱۵۳ ۰ ۴۳,۴۵۰ ۸,۷۰۳ ۴۲۱,۳۱۶,۹۵۴,۵۵۸
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۴۸,۱۲۵,۴۸۹ ۴۷,۹۲۰,۲۵۱ ۰ ۰ ۵۲,۱۵۳ ۰ ۴۳,۴۵۰ ۸,۷۰۳ ۴۱۷,۰۴۹,۹۴۱,۹۹۴
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۴۸,۱۲۰,۵۲۲ ۴۷,۹۱۵,۲۸۳ ۰ ۰ ۵۲,۱۵۳ ۰ ۴۳,۴۵۰ ۸,۷۰۳ ۴۱۷,۰۰۶,۷۱۱,۶۰۴
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۴۸,۱۱۵,۵۶۲ ۴۷,۹۱۰,۳۲۴ ۰ ۰ ۵۲,۱۵۳ ۰ ۴۳,۴۵۰ ۸,۷۰۳ ۴۱۶,۹۶۳,۵۴۵,۵۸۵
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۴۷,۷۹۸,۶۳۸ ۴۷,۵۹۵,۵۲۴ ۰ ۰ ۵۲,۱۵۳ ۱۸ ۴۳,۴۵۰ ۸,۷۰۳ ۴۱۴,۲۲۳,۸۴۲,۱۴۴
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۴۸,۰۴۸,۲۱۴ ۴۷,۸۴۳,۸۸۵ ۰ ۰ ۵۲,۱۵۳ ۱ ۴۳,۴۳۲ ۸,۷۲۱ ۴۱۷,۲۴۶,۵۲۳,۴۳۳
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ۴۸,۴۹۸,۷۱۵ ۴۸,۲۹۱,۲۴۱ ۰ ۰ ۵۲,۱۵۳ ۰ ۴۳,۴۳۱ ۸,۷۲۲ ۴۲۱,۱۹۶,۲۰۳,۵۴۹
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ۴۸,۸۹۸,۲۸۷ ۴۸,۶۸۸,۰۰۴ ۰ ۰ ۵۲,۱۵۳ ۰ ۴۳,۴۳۱ ۸,۷۲۲ ۴۲۴,۶۵۶,۷۷۰,۰۲۹
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ ۴۹,۳۶۹,۸۵۳ ۴۹,۱۵۶,۱۵۵ ۰ ۰ ۵۲,۱۵۳ ۰ ۴۳,۴۳۱ ۸,۷۲۲ ۴۲۸,۷۳۹,۹۸۵,۶۳۳
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ۴۹,۳۶۴,۸۹۶ ۴۹,۱۵۱,۱۹۸ ۰ ۰ ۵۲,۱۵۳ ۰ ۴۳,۴۳۱ ۸,۷۲۲ ۴۲۸,۶۹۶,۷۴۸,۵۶۹
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ ۴۹,۳۵۹,۹۴۶ ۴۹,۱۴۶,۲۴۸ ۰ ۰ ۵۲,۱۵۳ ۰ ۴۳,۴۳۱ ۸,۷۲۲ ۴۲۸,۶۵۳,۵۷۶,۲۵۴