صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳۲,۰۶۰ ۵۵.۷۹ ۸۷,۵۸۰ ۵۹.۱۵ ۹۴,۸۲۷ ۵۸.۱۹ ۹۲,۴۳۵ ۵۶.۳۹
اوراق ۱۶,۷۸۰ ۲۹.۲ ۵۱,۱۷۰ ۳۴.۵۶ ۵۴,۲۸۶ ۳۳.۳۱ ۵۴,۷۴۲ ۳۳.۳۹
وجه نقد ۵,۸۳۲ ۱۰.۱۵ ۵,۴۶۲ ۳.۶۸ ۱۰,۸۵۷ ۶.۶۶ ۱۴,۱۳۹ ۸.۶۲
سایر دارایی ها ۱,۹۸۲ ۳.۴۵ ۶,۷۹۲ ۴.۵۸ ۵,۱۱۷ ۳.۱۴ ۴,۵۵۲ ۲.۷۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۳,۹۸۰ ۴۱.۷۳ ۶۳,۷۰۳ ۴۳.۰۲ ۶۹,۲۰۸ ۴۲.۴۷ ۶۸,۴۲۷ ۴۱.۷۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد