صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳۲,۹۶۴ ۵۵.۸۶ ۹۲,۰۲۳ ۵۷.۳۶ ۹۳,۰۱۱ ۵۸.۲۸ ۱۰۰,۷۶۶ ۶۰.۴
اوراق ۱۷,۴۳۹ ۲۹.۵۵ ۵۷,۹۷۱ ۳۶.۱۳ ۶۲,۹۰۳ ۳۹.۴۱ ۶۳,۲۲۵ ۳۷.۹
وجه نقد ۵,۸۳۲ ۹.۸۸ ۷,۶۲۹ ۴.۷۶ ۱,۲۳۹ ۰.۷۸ ۵۶۱ ۰.۳۴
سایر دارایی ها ۲,۰۱۸ ۳.۴۲ ۴,۷۶۴ ۲.۹۷ ۴,۰۴۴ ۲.۵۳ ۳,۷۷۱ ۲.۲۶
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۴,۶۰۹ ۴۱.۷ ۶۶,۵۵۱ ۴۱.۴۸ ۶۷,۱۲۸ ۴۲.۰۶ ۷۳,۳۲۸ ۴۳.۹۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد