صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۸,۰۹۵ ۵۷.۹ ۳۱۶,۷۷۶ ۵۸.۴۵ ۳۱۲,۸۹۰ ۶۲.۶۹ ۲۸۹,۲۸۶ ۶۲.۶۳
اوراق ۲۲,۷۵۲ ۲۷.۳۹ ۹۳,۲۰۳ ۱۷.۲ ۱۵۴,۷۷۵ ۳۱.۰۱ ۱۶۲,۳۵۸ ۳۵.۱۵
وجه نقد ۹,۲۶۸ ۱۱.۱۶ ۱۲۵,۴۲۶ ۲۳.۱۴ ۲۹,۹۲۶ ۶ ۷,۵۲۸ ۱.۶۳
سایر دارایی ها ۱,۹۵۱ ۲.۳۵ ۶,۵۸۰ ۱.۲۱ ۱,۴۷۶ ۰.۳ ۲,۶۸۹ ۰.۵۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۵,۹۷۲ ۴۳.۳ ۲۴۳,۷۲۸ ۴۴.۹۷ ۲۲۹,۷۶۸ ۴۶.۰۴ ۲۱۶,۷۸۲ ۴۶.۹۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد