صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳۳,۸۰۳ ۵۵.۹۸ ۹۷,۳۰۸ ۵۸.۴۹ ۱۰۲,۷۱۸ ۵۸.۸۸ ۱۱۵,۱۳۱ ۶۱.۶۶
اوراق ۱۸,۰۳۳ ۲۹.۸۷ ۶۳,۸۰۱ ۳۸.۳۵ ۶۸,۳۲۶ ۳۹.۱۷ ۷۰,۹۲۵ ۳۷.۹۹
وجه نقد ۵,۷۷۸ ۹.۵۷ ۳,۱۱۴ ۱.۸۷ ۱,۵۰۸ ۰.۸۶ ۱۵۷ ۰.۰۸
سایر دارایی ها ۱,۶۸۵ ۲.۷۹ ۲,۱۳۶ ۱.۲۸ ۱,۹۰۰ ۱.۰۹ ۵۰۴ ۰.۲۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۵,۰۹۲ ۴۱.۵۵ ۶۵,۳۰۴ ۳۹.۲۵ ۶۲,۶۶۶ ۳۵.۹۲ ۷۴,۵۴۲ ۳۹.۹۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد