صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳۵,۵۸۶ ۵۶.۳ ۱۲۱,۴۹۰ ۶۰.۴۸ ۱۲۳,۰۳۲ ۵۷.۵۱ ۱۲۵,۷۶۶ ۵۵.۳
اوراق ۱۹,۰۷۸ ۳۰.۱۸ ۷۱,۹۷۳ ۳۵.۸۳ ۷۳,۸۱۴ ۳۴.۵ ۷۶,۴۷۸ ۳۳.۶۳
وجه نقد ۵,۷۶۶ ۹.۱۲ ۴,۴۳۱ ۲.۲۱ ۱۰,۶۶۰ ۴.۹۸ ۲۴,۵۹۰ ۱۰.۸۱
سایر دارایی ها ۱,۷۱۸ ۲.۷۲ ۲,۹۸۸ ۱.۴۹ ۶,۴۳۶ ۳.۰۱ ۵۸۱ ۰.۲۶
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۶,۲۸۰ ۴۱.۵۷ ۸۱,۶۵۸ ۴۰.۶۵ ۸۸,۳۱۹ ۴۱.۲۸ ۸۹,۶۷۳ ۳۹.۴۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد