صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۰,۸۲۴ ۵۷.۶ ۲۳۸,۶۱۹ ۶۶.۸۹ ۳۱۳,۲۷۰ ۷۰.۰۷ ۳۸۰,۵۲۸ ۷۰.۸۴
اوراق ۲۰,۹۴۹ ۲۹.۵۶ ۸۶,۷۰۴ ۲۴.۳ ۷۳,۴۷۹ ۱۶.۴۳ ۷۲,۷۴۳ ۱۳.۵۴
وجه نقد ۶,۲۵۰ ۸.۸۲ ۲۵,۴۹۴ ۷.۱۵ ۵۰,۶۳۴ ۱۱.۳۳ ۸۱,۹۸۵ ۱۵.۲۶
سایر دارایی ها ۱,۸۱۷ ۲.۵۶ ۵,۹۳۸ ۱.۶۶ ۹,۷۱۰ ۲.۱۷ ۱,۹۰۶ ۰.۳۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۰,۳۶۳ ۴۲.۸۴ ۱۸۵,۸۳۲ ۵۲.۰۹ ۲۴۴,۳۹۴ ۵۴.۶۶ ۲۹۴,۵۴۷ ۵۴.۸۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد