صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
۲ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶با موضوع حذف سقف هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
۳ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵با موضوع تصمیم‌گیری در خصوص اختصاص واحد سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
۴ آگهی دعوت به مجمع با موضوع اختصاص واحد سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
۵ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
۶ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
۷ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴با موضوع تصویب صورت های مالی سالانه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۰۴
۸ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق و تصویب صورت های مالی سالانه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
۹ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
۱۰ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
۱۱ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱با موضوع تغییر رکن مدیر و متولی صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
۱۲ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تغییر رکن مدیر و متولی صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
۱۳ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
۱۴ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
۱۵ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴با موضوع اختصاص واحد سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری و امکان تبدیل نوع یا ساختار صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
۱۶ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴با موضوع تغییر روزنامه کثیرالانتشار دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
۱۷ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تصمیم‌گیری در خصوص اختصاص واحد سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری و امکان تبدیل نوع یا ساختار صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
۱۸ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تغییر روزنامه کثیرالانتشار صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
۱۹ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
۲۰ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴با موضوع تمدید مجوز فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۲۴
۲۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تمدید دوره فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
۲۲ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
۲۳ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۲۴ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
۲۵ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
۲۶ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ با موضوع اصلاح بند امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
۲۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ با موضوع تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۲۳ اسفند ۹۶ و تغییر حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
۲۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ با موضوع اصلاح بند امیدنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
۲۹ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ با موضوع تغییر سقف هزینه‌های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
۳۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۱۰
۳۱ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
۳۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
۳۳ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
۳۴ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
۳۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
۳۶ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۱۶
۳۷ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۰۳
۳۸ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۷
۳۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۶
۴۰ موافقت سازمان بورس با مصوبات مجمع مورخ ۹۶/۰۳/۰۶ در خصوص تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۹۵/۱۲/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۱
۴۱ اسامی حاضرین در مجمع دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
۴۲ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری پارس جهت تصویب صورت‌های مالی دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
۴۳ موافقت سازمان بورس با مصوبات مجمع مورخ ۹۵/۱۱/۳۰ در خصوص تعیین شرکت کارگزاری آبان به عنوان مدیر ثبت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
۴۴ موافقت سازمان بورس با مصوبات مجمع مورخ ۹۵/۱۱/۳۰ در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق، حذف رکن ضامن نقد شوندگی صندوق و تصویب امیدنامه و اساسنامه جدید صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
۴۵ اسامی حاضران در مجمع دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۱۳
۴۶ موافقت سازمان بورس با مصوبات مجمع مورخ ۹۵/۱۱/۳۰ در خصوص افزایش سقف هزینه‌های دسترسی به نرم افزار و حق الزحمه حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
۴۷ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری پارس جهت تمدید عمر صندوق و افزایش هزینه ها دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
۴۸ خلاصه صورتجلسه مجمع مورخ ۹۵/۰۹/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
۴۹ موافقت سازمان بورس با حذف بند بخش ثابت کارمزد صدور ابطال دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۲۰
۵۰ مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس در خصوص تصویب صورت های مالی مورد تصویب سازمان بورس اوراق بهادار قرار گرفت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
۵۱ برگزاری مجمع سالیانه و تغییر بند امید نامه در خصوص بخش ثابت کارمزد صدور و ابطال صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس و اسامی حاضران در مجمع دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
۵۲ برگزاری مجمع تصویب صورت های مالی و تصمیم گیری در خصوص حذف کارمزد ثابت صدور و اابطال دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۰۸
۵۳ تایید مجامع صندوق پارس در خصوص تغییر هزینه های سال مالی جدید و بند امید نامه توسط سازمان بورس اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۲/۱۹
۵۴ برگزاری مجمع هزینه های سال مالی ۹۴-۹۵صندوق پارس دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۰/۲۷
۵۵ مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس در تاریخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۴ برگزار گردید دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۳/۰۵
۵۶ مجمع موسسین دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۲/۲۱
۵۷ برگزاری مجمع صندوق پارس در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۳ در خصوص تغییر حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۱/۱۹
۵۸ برگزاری مجمع صندوق پارس جهت تصویب هزینه های سالانه صندوق و تعیین حسابرس جدید صندوق دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۰/۲۰
۵۹ مصوبات صندوق پارس دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۹/۰۱
۶۰ برگزاری مجمع فوق العاده صندوق در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۸/۰۴
۶۱ مجمع عادی سالانه در خصوص تصویب صورت های مالی (تایید شده توسط سازمان) دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۳/۱۰
۶۲ برگزاری مجمع عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۳/۰۳
۶۳ صورت جلسه مورخ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۱/۲۷
۶۴ برگزاری مجمع هزینه های صندوق برای سال مالی منتهی به ۹۳/۱۲/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۱/۲۳
۶۵ برگزاری مجمع صندوق جهت تمدید مجوز صندوق دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۰/۲۴
۶۶ مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس مورخ ۹۲۰۶۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۱۶
۶۷ مجمع عمومی سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۴/۱۵
۶۸ مجمع ۹۱۱۲۲۶ درخصوص بلا مانع بودن هزینه های نرم افزار و حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۲/۰۱
۶۹ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۳/۲۸
۷۰ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۲/۰۴
۷۱ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس دریافت خبر ۱۳۹۰/۱۱/۱۰
۷۲ صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس دریافت خبر ۱۳۹۰/۰۳/۲۱