صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶با موضوع تصویب صورت های مالی سالانه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
۲ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ و سایر موارد دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۳ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۴ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴با موضوع افزایش سقف هزینه های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
۵ آگهی دعوت به مجمع با موضوع افزایش سقف هزینه های صندوق مورخ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
۶ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲با موضوع تغییر نصاب دارایی ها دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
۷ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تصمیم‌گیری در خصوص تغییر نصاب سرمایه‌گذاری در ترکیب دارایی صندوق و سایر موارد دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
۸ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
۹ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶با موضوع حذف سقف هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
۱۰ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵با موضوع تصمیم‌گیری در خصوص اختصاص واحد سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
۱۱ آگهی دعوت به مجمع با موضوع اختصاص واحد سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
۱۲ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
۱۳ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
۱۴ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴با موضوع تصویب صورت های مالی سالانه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۰۴
۱۵ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق و تصویب صورت های مالی سالانه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
۱۶ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
۱۷ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
۱۸ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱با موضوع تغییر رکن مدیر و متولی صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
۱۹ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تغییر رکن مدیر و متولی صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
۲۰ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
۲۱ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
۲۲ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴با موضوع اختصاص واحد سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری و امکان تبدیل نوع یا ساختار صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
۲۳ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴با موضوع تغییر روزنامه کثیرالانتشار دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
۲۴ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تصمیم‌گیری در خصوص اختصاص واحد سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری و امکان تبدیل نوع یا ساختار صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
۲۵ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تغییر روزنامه کثیرالانتشار صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
۲۶ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
۲۷ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴با موضوع تمدید مجوز فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۲۴
۲۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تمدید دوره فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
۲۹ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
۳۰ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۳۱ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
۳۲ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
۳۳ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ با موضوع اصلاح بند امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
۳۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ با موضوع تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۲۳ اسفند ۹۶ و تغییر حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
۳۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ با موضوع اصلاح بند امیدنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
۳۶ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ با موضوع تغییر سقف هزینه‌های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
۳۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۱۰
۳۸ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
۳۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
۴۰ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
۴۱ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
۴۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
۴۳ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۱۶
۴۴ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۰۳
۴۵ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۷
۴۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۶
۴۷ موافقت سازمان بورس با مصوبات مجمع مورخ ۹۶/۰۳/۰۶ در خصوص تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۹۵/۱۲/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۱
۴۸ اسامی حاضرین در مجمع دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
۴۹ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری پارس جهت تصویب صورت‌های مالی دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
۵۰ موافقت سازمان بورس با مصوبات مجمع مورخ ۹۵/۱۱/۳۰ در خصوص تعیین شرکت کارگزاری آبان به عنوان مدیر ثبت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
۵۱ موافقت سازمان بورس با مصوبات مجمع مورخ ۹۵/۱۱/۳۰ در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق، حذف رکن ضامن نقد شوندگی صندوق و تصویب امیدنامه و اساسنامه جدید صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
۵۲ اسامی حاضران در مجمع دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۱۳
۵۳ موافقت سازمان بورس با مصوبات مجمع مورخ ۹۵/۱۱/۳۰ در خصوص افزایش سقف هزینه‌های دسترسی به نرم افزار و حق الزحمه حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
۵۴ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری پارس جهت تمدید عمر صندوق و افزایش هزینه ها دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
۵۵ خلاصه صورتجلسه مجمع مورخ ۹۵/۰۹/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
۵۶ موافقت سازمان بورس با حذف بند بخش ثابت کارمزد صدور ابطال دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۲۰
۵۷ مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس در خصوص تصویب صورت های مالی مورد تصویب سازمان بورس اوراق بهادار قرار گرفت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
۵۸ برگزاری مجمع سالیانه و تغییر بند امید نامه در خصوص بخش ثابت کارمزد صدور و ابطال صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس و اسامی حاضران در مجمع دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
۵۹ برگزاری مجمع تصویب صورت های مالی و تصمیم گیری در خصوص حذف کارمزد ثابت صدور و اابطال دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۰۸
۶۰ تایید مجامع صندوق پارس در خصوص تغییر هزینه های سال مالی جدید و بند امید نامه توسط سازمان بورس اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۲/۱۹
۶۱ برگزاری مجمع هزینه های سال مالی ۹۴-۹۵صندوق پارس دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۰/۲۷
۶۲ مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس در تاریخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۴ برگزار گردید دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۳/۰۵
۶۳ مجمع موسسین دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۲/۲۱
۶۴ برگزاری مجمع صندوق پارس در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۳ در خصوص تغییر حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۱/۱۹
۶۵ برگزاری مجمع صندوق پارس جهت تصویب هزینه های سالانه صندوق و تعیین حسابرس جدید صندوق دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۰/۲۰
۶۶ مصوبات صندوق پارس دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۹/۰۱
۶۷ برگزاری مجمع فوق العاده صندوق در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۸/۰۴
۶۸ مجمع عادی سالانه در خصوص تصویب صورت های مالی (تایید شده توسط سازمان) دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۳/۱۰
۶۹ برگزاری مجمع عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۳/۰۳
۷۰ صورت جلسه مورخ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۱/۲۷
۷۱ برگزاری مجمع هزینه های صندوق برای سال مالی منتهی به ۹۳/۱۲/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۱/۲۳
۷۲ برگزاری مجمع صندوق جهت تمدید مجوز صندوق دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۰/۲۴
۷۳ مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس مورخ ۹۲۰۶۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۱۶
۷۴ مجمع عمومی سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۴/۱۵
۷۵ مجمع ۹۱۱۲۲۶ درخصوص بلا مانع بودن هزینه های نرم افزار و حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۲/۰۱
۷۶ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۳/۲۸
۷۷ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۲/۰۴
۷۸ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس دریافت خبر ۱۳۹۰/۱۱/۱۰
۷۹ صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس دریافت خبر ۱۳۹۰/۰۳/۲۱