صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۲ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴با موضوع افزایش سقف هزینه های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
۳ آگهی دعوت به مجمع با موضوع افزایش سقف هزینه های صندوق مورخ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
۴ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲با موضوع تغییر نصاب دارایی ها دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
۵ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تصمیم‌گیری در خصوص تغییر نصاب سرمایه‌گذاری در ترکیب دارایی صندوق و سایر موارد دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
۶ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
۷ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶با موضوع حذف سقف هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
۸ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵با موضوع تصمیم‌گیری در خصوص اختصاص واحد سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
۹ آگهی دعوت به مجمع با موضوع اختصاص واحد سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
۱۰ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
۱۱ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
۱۲ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴با موضوع تصویب صورت های مالی سالانه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۰۴
۱۳ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق و تصویب صورت های مالی سالانه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
۱۴ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
۱۵ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
۱۶ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱با موضوع تغییر رکن مدیر و متولی صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
۱۷ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تغییر رکن مدیر و متولی صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
۱۸ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
۱۹ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
۲۰ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴با موضوع اختصاص واحد سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری و امکان تبدیل نوع یا ساختار صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
۲۱ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴با موضوع تغییر روزنامه کثیرالانتشار دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
۲۲ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تصمیم‌گیری در خصوص اختصاص واحد سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری و امکان تبدیل نوع یا ساختار صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
۲۳ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تغییر روزنامه کثیرالانتشار صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
۲۴ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
۲۵ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴با موضوع تمدید مجوز فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۲۴
۲۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تمدید دوره فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
۲۷ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
۲۸ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۲۹ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
۳۰ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
۳۱ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ با موضوع اصلاح بند امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
۳۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ با موضوع تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۲۳ اسفند ۹۶ و تغییر حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
۳۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ با موضوع اصلاح بند امیدنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
۳۴ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ با موضوع تغییر سقف هزینه‌های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
۳۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۱۰
۳۶ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
۳۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
۳۸ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
۳۹ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
۴۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
۴۱ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۱۶
۴۲ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۰۳
۴۳ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۷
۴۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۶
۴۵ موافقت سازمان بورس با مصوبات مجمع مورخ ۹۶/۰۳/۰۶ در خصوص تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۹۵/۱۲/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۱
۴۶ اسامی حاضرین در مجمع دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
۴۷ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری پارس جهت تصویب صورت‌های مالی دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
۴۸ موافقت سازمان بورس با مصوبات مجمع مورخ ۹۵/۱۱/۳۰ در خصوص تعیین شرکت کارگزاری آبان به عنوان مدیر ثبت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
۴۹ موافقت سازمان بورس با مصوبات مجمع مورخ ۹۵/۱۱/۳۰ در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق، حذف رکن ضامن نقد شوندگی صندوق و تصویب امیدنامه و اساسنامه جدید صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
۵۰ اسامی حاضران در مجمع دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۱۳
۵۱ موافقت سازمان بورس با مصوبات مجمع مورخ ۹۵/۱۱/۳۰ در خصوص افزایش سقف هزینه‌های دسترسی به نرم افزار و حق الزحمه حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
۵۲ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری پارس جهت تمدید عمر صندوق و افزایش هزینه ها دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
۵۳ خلاصه صورتجلسه مجمع مورخ ۹۵/۰۹/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
۵۴ موافقت سازمان بورس با حذف بند بخش ثابت کارمزد صدور ابطال دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۲۰
۵۵ مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس در خصوص تصویب صورت های مالی مورد تصویب سازمان بورس اوراق بهادار قرار گرفت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
۵۶ برگزاری مجمع سالیانه و تغییر بند امید نامه در خصوص بخش ثابت کارمزد صدور و ابطال صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس و اسامی حاضران در مجمع دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
۵۷ برگزاری مجمع تصویب صورت های مالی و تصمیم گیری در خصوص حذف کارمزد ثابت صدور و اابطال دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۰۸
۵۸ تایید مجامع صندوق پارس در خصوص تغییر هزینه های سال مالی جدید و بند امید نامه توسط سازمان بورس اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۲/۱۹
۵۹ برگزاری مجمع هزینه های سال مالی ۹۴-۹۵صندوق پارس دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۰/۲۷
۶۰ مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس در تاریخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۴ برگزار گردید دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۳/۰۵
۶۱ مجمع موسسین دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۲/۲۱
۶۲ برگزاری مجمع صندوق پارس در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۳ در خصوص تغییر حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۱/۱۹
۶۳ برگزاری مجمع صندوق پارس جهت تصویب هزینه های سالانه صندوق و تعیین حسابرس جدید صندوق دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۰/۲۰
۶۴ مصوبات صندوق پارس دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۹/۰۱
۶۵ برگزاری مجمع فوق العاده صندوق در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۸/۰۴
۶۶ مجمع عادی سالانه در خصوص تصویب صورت های مالی (تایید شده توسط سازمان) دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۳/۱۰
۶۷ برگزاری مجمع عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۳/۰۳
۶۸ صورت جلسه مورخ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۱/۲۷
۶۹ برگزاری مجمع هزینه های صندوق برای سال مالی منتهی به ۹۳/۱۲/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۱/۲۳
۷۰ برگزاری مجمع صندوق جهت تمدید مجوز صندوق دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۰/۲۴
۷۱ مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس مورخ ۹۲۰۶۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۱۶
۷۲ مجمع عمومی سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۴/۱۵
۷۳ مجمع ۹۱۱۲۲۶ درخصوص بلا مانع بودن هزینه های نرم افزار و حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۲/۰۱
۷۴ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۳/۲۸
۷۵ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۲/۰۴
۷۶ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس دریافت خبر ۱۳۹۰/۱۱/۱۰
۷۷ صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس دریافت خبر ۱۳۹۰/۰۳/۲۱