صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ آگهی دعوت به مجمع با موضوع افزایش سقف هزینه های صندوق مورخ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
۲ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲با موضوع تغییر نصاب دارایی ها دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
۳ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تصمیم‌گیری در خصوص تغییر نصاب سرمایه‌گذاری در ترکیب دارایی صندوق و سایر موارد دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
۴ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
۵ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶با موضوع حذف سقف هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
۶ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵با موضوع تصمیم‌گیری در خصوص اختصاص واحد سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
۷ آگهی دعوت به مجمع با موضوع اختصاص واحد سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
۸ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
۹ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
۱۰ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴با موضوع تصویب صورت های مالی سالانه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۰۴
۱۱ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق و تصویب صورت های مالی سالانه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
۱۲ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
۱۳ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
۱۴ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱با موضوع تغییر رکن مدیر و متولی صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
۱۵ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تغییر رکن مدیر و متولی صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
۱۶ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
۱۷ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
۱۸ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴با موضوع اختصاص واحد سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری و امکان تبدیل نوع یا ساختار صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
۱۹ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴با موضوع تغییر روزنامه کثیرالانتشار دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
۲۰ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تصمیم‌گیری در خصوص اختصاص واحد سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری و امکان تبدیل نوع یا ساختار صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
۲۱ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تغییر روزنامه کثیرالانتشار صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
۲۲ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
۲۳ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴با موضوع تمدید مجوز فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۲۴
۲۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تمدید دوره فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
۲۵ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
۲۶ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۲۷ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
۲۸ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
۲۹ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ با موضوع اصلاح بند امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
۳۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ با موضوع تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۲۳ اسفند ۹۶ و تغییر حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
۳۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ با موضوع اصلاح بند امیدنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
۳۲ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ با موضوع تغییر سقف هزینه‌های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
۳۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۱۰
۳۴ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
۳۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
۳۶ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
۳۷ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
۳۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
۳۹ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۱۶
۴۰ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۰۳
۴۱ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۷
۴۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۶
۴۳ موافقت سازمان بورس با مصوبات مجمع مورخ ۹۶/۰۳/۰۶ در خصوص تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۹۵/۱۲/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۱
۴۴ اسامی حاضرین در مجمع دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
۴۵ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری پارس جهت تصویب صورت‌های مالی دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
۴۶ موافقت سازمان بورس با مصوبات مجمع مورخ ۹۵/۱۱/۳۰ در خصوص تعیین شرکت کارگزاری آبان به عنوان مدیر ثبت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
۴۷ موافقت سازمان بورس با مصوبات مجمع مورخ ۹۵/۱۱/۳۰ در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق، حذف رکن ضامن نقد شوندگی صندوق و تصویب امیدنامه و اساسنامه جدید صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
۴۸ اسامی حاضران در مجمع دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۱۳
۴۹ موافقت سازمان بورس با مصوبات مجمع مورخ ۹۵/۱۱/۳۰ در خصوص افزایش سقف هزینه‌های دسترسی به نرم افزار و حق الزحمه حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
۵۰ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری پارس جهت تمدید عمر صندوق و افزایش هزینه ها دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
۵۱ خلاصه صورتجلسه مجمع مورخ ۹۵/۰۹/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
۵۲ موافقت سازمان بورس با حذف بند بخش ثابت کارمزد صدور ابطال دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۲۰
۵۳ مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس در خصوص تصویب صورت های مالی مورد تصویب سازمان بورس اوراق بهادار قرار گرفت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
۵۴ برگزاری مجمع سالیانه و تغییر بند امید نامه در خصوص بخش ثابت کارمزد صدور و ابطال صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس و اسامی حاضران در مجمع دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
۵۵ برگزاری مجمع تصویب صورت های مالی و تصمیم گیری در خصوص حذف کارمزد ثابت صدور و اابطال دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۰۸
۵۶ تایید مجامع صندوق پارس در خصوص تغییر هزینه های سال مالی جدید و بند امید نامه توسط سازمان بورس اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۲/۱۹
۵۷ برگزاری مجمع هزینه های سال مالی ۹۴-۹۵صندوق پارس دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۰/۲۷
۵۸ مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس در تاریخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۴ برگزار گردید دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۳/۰۵
۵۹ مجمع موسسین دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۲/۲۱
۶۰ برگزاری مجمع صندوق پارس در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۳ در خصوص تغییر حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۱/۱۹
۶۱ برگزاری مجمع صندوق پارس جهت تصویب هزینه های سالانه صندوق و تعیین حسابرس جدید صندوق دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۰/۲۰
۶۲ مصوبات صندوق پارس دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۹/۰۱
۶۳ برگزاری مجمع فوق العاده صندوق در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۸/۰۴
۶۴ مجمع عادی سالانه در خصوص تصویب صورت های مالی (تایید شده توسط سازمان) دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۳/۱۰
۶۵ برگزاری مجمع عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۳/۰۳
۶۶ صورت جلسه مورخ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۱/۲۷
۶۷ برگزاری مجمع هزینه های صندوق برای سال مالی منتهی به ۹۳/۱۲/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۱/۲۳
۶۸ برگزاری مجمع صندوق جهت تمدید مجوز صندوق دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۰/۲۴
۶۹ مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس مورخ ۹۲۰۶۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۱۶
۷۰ مجمع عمومی سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۴/۱۵
۷۱ مجمع ۹۱۱۲۲۶ درخصوص بلا مانع بودن هزینه های نرم افزار و حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۲/۰۱
۷۲ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۳/۲۸
۷۳ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۲/۰۴
۷۴ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس دریافت خبر ۱۳۹۰/۱۱/۱۰
۷۵ صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس دریافت خبر ۱۳۹۰/۰۳/۲۱