صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ فهرست اسامی حاضرین در مجمع با موضوع تغییر دارندگان واحدهای ممتاز و سایر موارد مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
۲ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تغییر دارندگان واحدهای ممتاز و سایر موارد مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
۳ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۴ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶با موضوع تصویب صورت های مالی سالانه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
۵ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ و سایر موارد دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۶ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۷ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴با موضوع افزایش سقف هزینه های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
۸ آگهی دعوت به مجمع با موضوع افزایش سقف هزینه های صندوق مورخ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
۹ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲با موضوع تغییر نصاب دارایی ها دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
۱۰ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تصمیم‌گیری در خصوص تغییر نصاب سرمایه‌گذاری در ترکیب دارایی صندوق و سایر موارد دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
۱۱ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
۱۲ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶با موضوع حذف سقف هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
۱۳ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵با موضوع تصمیم‌گیری در خصوص اختصاص واحد سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
۱۴ آگهی دعوت به مجمع با موضوع اختصاص واحد سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
۱۵ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
۱۶ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
۱۷ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴با موضوع تصویب صورت های مالی سالانه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۰۴
۱۸ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق و تصویب صورت های مالی سالانه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
۱۹ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
۲۰ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
۲۱ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱با موضوع تغییر رکن مدیر و متولی صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
۲۲ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تغییر رکن مدیر و متولی صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
۲۳ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
۲۴ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
۲۵ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴با موضوع اختصاص واحد سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری و امکان تبدیل نوع یا ساختار صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
۲۶ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴با موضوع تغییر روزنامه کثیرالانتشار دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
۲۷ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تصمیم‌گیری در خصوص اختصاص واحد سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری و امکان تبدیل نوع یا ساختار صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
۲۸ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تغییر روزنامه کثیرالانتشار صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
۲۹ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
۳۰ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴با موضوع تمدید مجوز فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۲۴
۳۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تمدید دوره فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
۳۲ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
۳۳ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۳۴ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
۳۵ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
۳۶ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ با موضوع اصلاح بند امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
۳۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ با موضوع تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۲۳ اسفند ۹۶ و تغییر حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
۳۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ با موضوع اصلاح بند امیدنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
۳۹ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ با موضوع تغییر سقف هزینه‌های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
۴۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۱۰
۴۱ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
۴۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
۴۳ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
۴۴ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
۴۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
۴۶ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۱۶
۴۷ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۰۳
۴۸ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۷
۴۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۶
۵۰ موافقت سازمان بورس با مصوبات مجمع مورخ ۹۶/۰۳/۰۶ در خصوص تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۹۵/۱۲/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۱
۵۱ اسامی حاضرین در مجمع دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
۵۲ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری پارس جهت تصویب صورت‌های مالی دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
۵۳ موافقت سازمان بورس با مصوبات مجمع مورخ ۹۵/۱۱/۳۰ در خصوص تعیین شرکت کارگزاری آبان به عنوان مدیر ثبت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
۵۴ موافقت سازمان بورس با مصوبات مجمع مورخ ۹۵/۱۱/۳۰ در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق، حذف رکن ضامن نقد شوندگی صندوق و تصویب امیدنامه و اساسنامه جدید صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
۵۵ اسامی حاضران در مجمع دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۱۳
۵۶ موافقت سازمان بورس با مصوبات مجمع مورخ ۹۵/۱۱/۳۰ در خصوص افزایش سقف هزینه‌های دسترسی به نرم افزار و حق الزحمه حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
۵۷ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری پارس جهت تمدید عمر صندوق و افزایش هزینه ها دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
۵۸ خلاصه صورتجلسه مجمع مورخ ۹۵/۰۹/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
۵۹ موافقت سازمان بورس با حذف بند بخش ثابت کارمزد صدور ابطال دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۲۰
۶۰ مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس در خصوص تصویب صورت های مالی مورد تصویب سازمان بورس اوراق بهادار قرار گرفت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
۶۱ برگزاری مجمع سالیانه و تغییر بند امید نامه در خصوص بخش ثابت کارمزد صدور و ابطال صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس و اسامی حاضران در مجمع دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
۶۲ برگزاری مجمع تصویب صورت های مالی و تصمیم گیری در خصوص حذف کارمزد ثابت صدور و اابطال دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۰۸
۶۳ تایید مجامع صندوق پارس در خصوص تغییر هزینه های سال مالی جدید و بند امید نامه توسط سازمان بورس اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۲/۱۹
۶۴ برگزاری مجمع هزینه های سال مالی ۹۴-۹۵صندوق پارس دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۰/۲۷
۶۵ مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس در تاریخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۴ برگزار گردید دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۳/۰۵
۶۶ مجمع موسسین دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۲/۲۱
۶۷ برگزاری مجمع صندوق پارس در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۳ در خصوص تغییر حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۱/۱۹
۶۸ برگزاری مجمع صندوق پارس جهت تصویب هزینه های سالانه صندوق و تعیین حسابرس جدید صندوق دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۰/۲۰
۶۹ مصوبات صندوق پارس دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۹/۰۱
۷۰ برگزاری مجمع فوق العاده صندوق در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۸/۰۴
۷۱ مجمع عادی سالانه در خصوص تصویب صورت های مالی (تایید شده توسط سازمان) دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۳/۱۰
۷۲ برگزاری مجمع عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۳/۰۳
۷۳ صورت جلسه مورخ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۱/۲۷
۷۴ برگزاری مجمع هزینه های صندوق برای سال مالی منتهی به ۹۳/۱۲/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۱/۲۳
۷۵ برگزاری مجمع صندوق جهت تمدید مجوز صندوق دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۰/۲۴
۷۶ مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس مورخ ۹۲۰۶۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۱۶
۷۷ مجمع عمومی سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۴/۱۵
۷۸ مجمع ۹۱۱۲۲۶ درخصوص بلا مانع بودن هزینه های نرم افزار و حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۲/۰۱
۷۹ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۳/۲۸
۸۰ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۲/۰۴
۸۱ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس دریافت خبر ۱۳۹۰/۱۱/۱۰
۸۲ صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس دریافت خبر ۱۳۹۰/۰۳/۲۱