صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ افشای پرتفوی برای ماه منتهی به ۲۳ مهر ۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ صورت مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۹۹/۰۶/۲۳ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۲۳ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ افشای پرتفوی برای ماه منتهی به ۲۳ شهریور ۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ افشای پرتفوی برای ماه منتهی به ۲۳ مرداد ۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۳(اصلاحی) دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۳(اصلاحی) دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ افشای پرتفوی برای ماه منتهی به ۲۳ تیر ۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ افشای پرتفوی برای ماه منتهی به ۲۳ خرداد ۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ افشای پرتفوی برای ماه منتهی به ۲۳ اردیبهشت ۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس (حسابرسی شده) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس (حسابرسی شده) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ افشای پرتفوی برای ماه منتهی به ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس (حسابرسی نشده) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس (حسابرسی نشده) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ افشای پرتفوی برای ماه منتهی به ۲۳ اسفند ۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ افشای پرتفوی برای ماه منتهی به ۲۳ بهمن ۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ افشای پرتفوی برای ماه منتهی به ۲۳ دی ۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ صورت مالی نه ماهه منتهی به ۹۸/۰۹/۲۳ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۹۸/۰۹/۲۳ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ افشای پرتفوی برای ماه منتهی به ۲۳ آذر ۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ افشای پرتفوی برای ماه منتهی به ۲۳ آبان ۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ گزارش عملکرد حسابرسی شده شش ماهه منتهی به ۹۸/۰۶/۲۳ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ صورت مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به ۹۸/۰۶/۲۳ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ افشای پرتفوی برای ماه منتهی به ۲۳ مهر ۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۹۸/۰۶/۲۳ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ صورت مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۹۸۸/۰۶/۲۳ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ افشای پرتفوی برای ماه منتهی به ۲۳ شهریور ۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ افشای پرتفوی برای ماه منتهی به ۲۳ مرداد ۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ افشای پرتفوی برای ماه منتهی به ۲۳ تیر ۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ گزارش عملکر سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ افشای پرتفوی برای ماه منتهی به ۲۳خرداد ۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ افشای پرتفوی برای ماه منتهی به ۲۳ اردیبهشت ۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ گزارش عملکرد حسابرسی شده سالانه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۳ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ صورت های مالی حسابرسی شده سالانه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۳ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ افشای پرتفوی برای ماه منتهی به ۲۳ فروردین۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس (حسابرسی نشده) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس (حسابرسی نشده) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ افشای پرتفوی برای ماه منتهی به ۲۳ اسفند ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ افشای پرتفوی برای ماه منتهی به ۲۳ بهمن۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ افشای پرتفوی برای ماه منتهی به ۲۳ دی۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۹۷/۰۹/۲۳ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ صورت های مالی نه ماهه منتهی به ۹۷/۰۹/۲۳ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ افشای پرتفوی برای ماه منتهی به ۲۳ آذر۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ افشای پرتفوی برای ماه منتهی به ۲۳ آبان۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۲۳ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۲۳ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ افشای پرتفوی برای ماه منتهی به ۲۳ مهر ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۲۳ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۲۳ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ افشای پرتفوی برای ماه منتهی به ۲۳ شهریور ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ صورت های مالی صندوق پارس (حسابرسی شده) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ گزارش عملکرد (حسابرسی شده) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ گزارش عملکرد (حسابرسی نشده) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ صورت های مالی صندوق پارس (حسابرسی نشده) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ افشای پرتفوی برای ماه منتهی به ۲۳ اسفند ۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ افشای پرتفوی برای ماه منتهی به ۳۰بهمن ۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ افشای پرتفوی برای ماه منتهی به ۱۲ دی ۹۶ (اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ افشای پرتفوی برای ماه منتهی به ۱۲ دی ۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ صورت‌های مالی برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۹۶/۰۹/۲۳ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ افشای پرتفوی برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ گزارش عملکردشش ماهه منتهی به ۹۶/۰۶/۲۳ دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ صورت مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به ۹۶/۰۶/۲۳ دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ صورت‌های مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۲۴ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ صورت‌های مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۲۴ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ گزارش عملکرد سالانه حسابرسی شده منتهی به ۹۵/۱۲/۲۳ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ صورت‌های مالی‌ سالانه حسابرسی شده منتهی به ۹۵/۱۲/۲۳ دانلود
۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ گزارش عملکرد سالانه حسابرسی نشده منتهی به ۹۵/۱۲/۲۳ دانلود
۱۳۹۶/۰۱/۲۹ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ صورت مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به ۹۵/۱۲/۲۳ دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۲۳آذر۹۵ (اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ گزارش عملکرد برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ صورت های مالی حسابرسی شده برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۲۳آذر۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ صورت های مالی نه ماهه منتهی به ۲۳آذر ۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ گزارش عملکرد مربوط به دوره مالی منتهی به شهریور ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ صورت های مالی مربوط به دوره مالی منتهی به ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ گزارش عملکرد حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ صورت مالی حسابرسی نشده سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ گزارش عملکرد حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۳ دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ صورت مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۳ دانلود
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ گزارش عملکرد حسابرسی نشده یکساله منمتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۳ دانلود
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ صورت های مالی حسابرسی نشده یکساله منمتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۳ دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ گزارش عملکرد منتهی به۱۳۹۴/۰۹/۲۳ دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ صورت مالی منتهی به۱۳۹۴/۰۹/۲۳ دانلود
۱۳۹۴/۰۹/۱۴ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴ صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۲۳/۰۶/۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ گزارش عملکرد منتهی به ۲۳/۰۶/۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ صورت مالی شش ماهه منتهی به ۲۳/۰۶/۱۳۹۴ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ گزارش عملکرد برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ صورت مالی میان دوره برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۱۵ ۱۳۹۴/۰۲/۱۵ صورت های مالی صندوق پارس (حسابرسی شده) برای سال مالی منتهی به ۲۳/۱۲/۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ ۱۳۹۴/۰۱/۲۴ گزارش عملکرد منهی به ۲۳/۱۲/۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ ۱۳۹۴/۰۱/۲۴ صورت مالی یکساله منتهی به ۲۳/۱۲/۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۲۳ دانلود
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ صورت های مالی میان دوره ای منتهی به ۲۳/۰۹/۱۳۹۳ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ صورت های مالی میان دورهایی شش ماهه منهی به ۲۳/۰۶/۱۳۹۳ حسابرسی شده صندوق پارس دانلود
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ گزارش عملکرد شش ماهه دانلود
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ صورت مالی شش ماهه حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس دانلود
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ ۱۳۹۳/۰۴/۲۱ صورت مالی اسکن شده دوره مالی ۲۳/۰۳/۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ ۱۳۹۳/۰۴/۲۱ گزارش عملکرد اسکن شده دوره مالی ۲۳/۰۳/۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ ۱۳۹۳/۰۴/۱۸ گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۲۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ ۱۳۹۳/۰۴/۱۸ صورت مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۲۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ ۱۳۹۳/۰۲/۱۴ صورت مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ ۱۳۹۳/۰۱/۲۶ گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ ۱۳۹۳/۰۱/۲۶ صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۳ دانلود
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ صورت های مالی نه ماه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ دانلود
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ گزارش عملکر نه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ دانلود
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ ۱۳۹۲/۰۸/۱۳ صورتهای مالی ۶ ماهه حسابرسی شده صندوق پارس برای سال مالی منتهی به۹۲/۰۶/۲۳ دانلود
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ ۱۳۹۲/۰۷/۲۰ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۲۳ شهریور ماه ۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ ۱۳۹۲/۰۷/۲۰ صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به دوره ۹۲/۰۶/۲۳ دانلود
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ ۱۳۹۲/۰۴/۱۹ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۹۲/۰۲/۲۳ دانلود
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ ۱۳۹۲/۰۲/۲۴ صورتهای مالی ۱۲ ماهه حسابرسی شده صندوق پارس برای سال مالی منتهی به ۲۳/۱۲/۹۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ صورتهای مالی ۱۲ ماهه حسابرسی نشده صندوق پارس برای سال مالی منتهی به ۲۳/۱۲/۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۱۰/۲۴ ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ صورت های مالی نه ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۹۱/۰۹/۲۳ دانلود
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ ۱۳۹۱/۰۸/۰۹ صورت های مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به دوره ۹۱/۰۶/۲۳ دانلود
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ ۱۳۹۱/۰۷/۲۲ صورت های مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۹۱/۰۶/۲۳ دانلود
۱۳۹۱/۰۴/۲۱ ۱۳۹۱/۰۴/۲۱ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۳/۲۳ دانلود
۱۳۹۱/۰۳/۱۳ ۱۳۹۱/۰۳/۱۳ صورت های مالی یکساله حسابرسی شده منتهی به ۹۰/۱۲/۲۳ دانلود
۱۳۹۱/۰۱/۳۰ ۱۳۹۱/۰۱/۳۰ صورت های مالی یکساله حسابرسی نشده منتهی به ۹۰/۱۲/۲۳ دانلود
۱۳۹۰/۱۰/۱۹ ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۹۰/۰۹/۲۳ دانلود
۱۳۹۰/۱۰/۰۷ ۱۳۹۰/۱۰/۰۷ صورت مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به ۹۰/۰۶/۲۳ دانلود
۱۳۹۰/۰۷/۰۹ ۱۳۹۰/۰۷/۰۹ صورت مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۹۰/۰۶/۲۳ دانلود
۱۳۹۰/۰۴/۰۸ ۱۳۹۰/۰۴/۰۸ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۳/۲۳ دانلود
۱۳۹۰/۰۲/۲۵ ۱۳۹۰/۰۲/۲۵ صورت های مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۸۹/۱۲/۲۴ دانلود
۱۳۹۰/۰۱/۳۱ ۱۳۹۰/۰۱/۳۱ صورت های مالی یکساله حسابرسی نشده منتهی به ۸۹/۱۲/۲۴ دانلود
۱۳۸۹/۱۰/۲۰ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ صورت های مالی نه ماهه دانلود
۱۳۸۹/۰۸/۱۵ ۱۳۸۹/۰۸/۱۵ صورت مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به ۸۹/۰۶/۲۳ دانلود
۱۳۸۹/۰۴/۲۷ ۱۳۸۹/۰۴/۲۷ صورتهای مالی سه ماهه دانلود