صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ %۰.۴۳۸ %۰.۱۷۹
هفته گذشته ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ %۸.۷۶ %۹.۳۲۹
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ %۹.۸۲۲ %۱۷.۲۳۳
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ %۲۱.۰۸۱ %۳۵.۹۱۴
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ %۳۹.۱۵۵ %۶۳.۴۴۲
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ %۸۸.۷۲ %۱۴۷.۲۱۱
تا زمان انتشار ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ %۲۰۶۹.۶۵۸ %۳۱۷۶.۷۴۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۴۶۷۱۷ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۹۷.۸۳)% (۹۸.۶۲)%