صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ (۱.۷۸۷)% (۱.۹۳۷)%
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ (۴.۰۵۶)% (۰.۳۲۳)%
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ %۵.۷۳۹ %۵.۰۶۲
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ %۱۸.۲۹۱ %۲۹.۸۸۸
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ %۳۹.۶۱۹ %۶۰.۰۰۷
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ %۶۳.۳۷۷ %۸۲.۹۶۵
تا زمان انتشار ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ %۱۷۵۴.۶۹۵ %۲۴۵۲.۱۱۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۴۶۷۱۷ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۵.۴۴)% (۹۷.۴۶)%