صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ (۲.۳۱۵)% (۳.۴۳۳)%
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ (۵.۷۶۲)% (۷.۴۲۲)%
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ (۷.۰۱۷)% (۱۳.۹۵۸)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ (۱۸.۶۶۷)% (۲۳.۶۸۸)%
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ %۵۸.۸۴۹ %۹۷.۰۹۱
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ %۱۹۱.۸۳۱ %۳۸۵.۱۷۸
تا زمان انتشار ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ %۵۱۱۸.۴۰۳ %۱۱۵۶۶.۹۰۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۴۶۷۱۷ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۷.۸۳)% (۹۹.۷۸)%