صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱.۸ ۲.۴۶ ۶۶,۷۸۳.۱۲ ۷۲۳,۲۱۹.۹۹
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱.۸۱ ۲.۱۶ ۶۸,۸۲۸.۲۲ ۲۴۳,۷۱۸.۷۲
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۰ ۰ (۱.۵۷) ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۰ ۰ (۱.۵۷) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۲.۰۲ ۲.۴۸ ۱۴۹,۲۳۲.۷۷ ۷۵۷,۰۴۵.۴۴
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۰.۷۷ (۰.۸۳) ۱,۵۶۳.۶۶ (۹۵.۱۵)
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۰ ۰ (۱.۵۵) ۰
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۰ ۰ (۱.۵۵) ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۰ ۰ (۱.۵۵) ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۰ ۰ (۱.۶۷) ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۰ ۰ (۱.۲۱) ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱.۹۹ ۲.۰۸ ۱۳۳,۹۸۵.۴۲ ۱۸۶,۴۵۶.۵
۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ (۱.۴۷) (۰.۷۲) (۹۹.۵۵) (۹۲.۹)
۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱.۲۶ ۲.۳۶ ۹,۶۷۱.۱۳ ۵۰۰,۵۱۹.۵۷
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ (۱.۰۱) (۱.۶۶) (۹۷.۵۳) (۹۹.۷۸)
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ (۲.۱۷) (۳.۳۶) (۹۹.۹۷) (۱۰۰)
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۵) ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۰ ۰ (۰.۴۲) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ (۰.۳۸) ۰.۰۷ (۷۵.۳۱) ۲۹.۱۵
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ (۱.۱۱) (۲.۷۲) (۹۸.۲۷) (۱۰۰)