صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ 1398/06/16 ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
2 فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶با موضوع حذف سقف هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
3 آگهی دعوت به مجمع با موضوع حذف سقف هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها و سایر موارد ۱۳۹۸/۰۶/۰۵
4 فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵با موضوع تصمیم‌گیری در خصوص اختصاص واحد سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
5 آگهی دعوت به مجمع با موضوع اختصاص واحد سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
6 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ 1398/03/04 ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
7 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ 1398/03/04 ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
8 فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1398/03/04با موضوع تصویب صورت های مالی سالانه ۱۳۹۸/۰۳/۰۴
9 آگهی دعوت به مجمع با موضوع تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق و تصویب صورت های مالی سالانه صندوق ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
10 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ 1397/12/21 ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
سایز صفحه