صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1399/03/06با موضوع تصویب صورت های مالی سالانه ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
2 آگهی دعوت به مجمع با موضوع تصویب صورت‌های مالی منتهی به 1398/12/23 و سایر موارد ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
3 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ 1398/09/24 ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
4 فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴با موضوع افزایش سقف هزینه های صندوق ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
5 آگهی دعوت به مجمع با موضوع افزایش سقف هزینه های صندوق مورخ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
6 فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲با موضوع تغییر نصاب دارایی ها ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
7 آگهی دعوت به مجمع با موضوع تصمیم‌گیری در خصوص تغییر نصاب سرمایه‌گذاری در ترکیب دارایی صندوق و سایر موارد ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
8 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ 1398/06/16 ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
9 فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶با موضوع حذف سقف هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
10 آگهی دعوت به مجمع با موضوع حذف سقف هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها و سایر موارد ۱۳۹۸/۰۶/۰۵
سایز صفحه