صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 فهرست اسامی حاضرین در مجمع با موضوع تغییر دارندگان واحدهای ممتاز و سایر موارد مورخ 1399/05/29 ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
2 آگهی دعوت به مجمع با موضوع تغییر دارندگان واحدهای ممتاز و سایر موارد مورخ 1399/05/29 ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
3 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ 1399/03/06 ۱۳۹۹/۰۵/۱۲
4 فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1399/03/06با موضوع تصویب صورت های مالی سالانه ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
5 آگهی دعوت به مجمع با موضوع تصویب صورت‌های مالی منتهی به 1398/12/23 و سایر موارد ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
6 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ 1398/09/24 ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
7 فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1398/09/24با موضوع افزایش سقف هزینه های صندوق ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
8 آگهی دعوت به مجمع با موضوع افزایش سقف هزینه های صندوق مورخ1398/09/24 ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
9 فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1398/08/12با موضوع تغییر نصاب دارایی ها ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
10 آگهی دعوت به مجمع با موضوع تصمیم‌گیری در خصوص تغییر نصاب سرمایه‌گذاری در ترکیب دارایی صندوق و سایر موارد ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
سایز صفحه