صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع صندوق پارس در تاریخ 23/10/1393 در خصوص تغییر حسابرس
منبع -
مقدمه با توجه به اتمام مهلت قانونی سه ساله حسابرس صندوق پارس جهت حسابرسی موسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان حسابرس جدید صندوق برای سال مالی 23/12/1394 انتخاب گردید.
متن خبر
پیوست