صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع هزینه های سال مالی 94-95صندوق پارس
منبع -
مقدمه احتراما به استحضار می رساند مجمع هزینه های سال مالی 94-95 صندوق پارس در روز سه شنبه مورخ 94/11/06 در محل کار گزاری ابان راس ساعت 14 تشکیل خواهد شد
متن خبر
پیوست