صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر آگهی دعوت به مجمع با موضوع تغییر دارندگان واحدهای ممتاز و سایر موارد مورخ 1399/05/29
منبع -
مقدمه آگهی دعوت به مجمع با موضوع تغییر دارندگان واحدهای ممتاز و سایر موارد مورخ 1399/05/29
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست