صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
News
دسته بندی اخبار اقتصادی
عنوان خبر دستورالعمل برگزاری دوره‌های آموزشی بازار سرمایه ابلاغ شد
منبع -
مقدمه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعمل برگزاری دوره های آموزشی بازار سرمایه را تصویب و ابلاغ کرد.
متن خبر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، این دستورالعمل در اجرای بندهای 2 و 11 مادة 7 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 1384 مجلس شورای اسلامی و در راستای ایجاد سازوکارهای لازم جهت توسعه فعالیت‌های آموزشی در بازار سرمایه با هدف ارتقای سطح دانش عمومی و تخصصی در این حوزه به تصویب هیات مدیره سازمان بورس رسید.
 
در این دستورالعمل آمده است: دورة آموزشی تخصصی، دورة آموزشی است که به منظور ارایة آموزش‌های تخصصی در بازار سرمایه، آماده نمودن اشخاص برای قبولی در آزمون گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه و تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای دارندگان این مدارک یا تأیید یا تمدید صلاحیت حرفه‌ای مدیران اشخاص تحت نظارت توسط نهاد آموزشی برگزار می‌شود.
 
دورة آموزشی عمومی نیز دورة آموزشی است که به منظور فرهنگ‌سازی در حوزة بازار سرمایه و آموزش مبانی سرمایه‌گذاری و فعالیت در اوراق بهادار توسط نهاد آموزشی برگزار می‌شود.
 
بر اساس این دستورالعمل، کمیتة راهبری آموزش، کمیته‌ای است که به موجب مادة 2 این دستورالعمل تشکیل می‌شود و بعد از این "کمیته" نامیده می‌شود.
 
شخص حقوقی است که دوره‌های آموزشی عمومی یا تخصصی را برگزار می‌کند، اعم از اینکه برگزاری دورة آموزشی مورد تأیید یا بلامانع اعلام شده باشد.
 
در این دستورالعمل آمده است : شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس به عنوان دبیرخانة کمیته فعالیت می‌کند و کمیته با حضور حداقل 4 نفر از اعضا رسمیت می‌یابد، مشروط بر اینکه رئیس کمیته نیز در جلسه حاضر باشد. تصمیمات کمیته با رأی موافق اکثریت مطلق اعضای حاضر اتخاذ می‌شود.
 
در عین حال، پیشنهاد سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی فعالیت‌های آموزشی به هیأت مدیرة سازمان، ارزیابی و بازنگری فعالیت‌های آموزشی در حوزة بازار سرمایه، بررسی شرایط متقاضیـان و اعطای موافقت اصولی برگزاری دوره‌های آموزشی براساس گزارش دبیرخانة کمیته، بررسی و تأیید دوره‌های آموزشی پیشنهادی توسط متقاضی براساس گزارش دبیرخانة کمیته و طراحی و پیشنهاد سرفصل‌های آموزشی دوره‌های عمومی و تخصصی متناسب با سطوح مخاطبین از مهم ترین وظایف کمیته است.
 
درخواست اخذ موافقت اصولی برای برگزاری دورة آموزشی و نیز درخواست تأیید دورة آموزشی توسط دبیرخانة کمیته دریافت و بررسی می‌شود. دبیرخانه، ضمن تهیة گزارشی از مفاد و شرایط درخواست، مراتب را جهت اخذ تصمیم مقتضی به کمیته ارسال می‌کند.
 
طبقه بندی دوره های آموزشی
- دوره‌های آموزشی عمومی
الف) فرهنگ‌سازی در حوزة بازار سرمایه
ب) تشویق به پس‌انداز و آشنایی با روش‌های تبدیل پس‌انداز به سرمایه با تأکید بر بازار سرمایه
ج)کمک به آشنایی با اصول اولیة سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه به منظور دستیابی به توانایی سرمایه‌گذاری در این بازار از طریق نهادهای مالی دارای مجوز
 
- دوره‌های آموزشی تخصصی که برای مدیران اشخاص تحت نظارت، دارندگان گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای، افراد فعال در نهادها و بازار‌های مالی و سرمایه‌گذاران بازار سرمایه و دیگر متخصصین بازار سرمایه ایران طراحی و برگزار می‌شود و اهداف زیر را دنبال می‌کند:
الف) افزایش توانایی اشخاص برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه
ب) آماده نمودن اشخاص برای قبولی در آزمون گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه
ج) تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای دارندگان این مدارک یا تأیید یا تمدید صلاحیت حرفه‌ای مدیران اشخاص تحت نظارت

اخذ مجوزهای لازم برای برگزاری دوره های آموزشی از مراجع ذیصلاح، داشتن حداقل سه سال سابقة آموزشی مرتبط و در اختیار داشتن امکانات مناسب، مهم ترین شرایط برای دریافت مجوز فعالیت است.

شرایط عمومی تأیید دوره‌های آموزشی
-    سرفصل دوره‌های آموزشی باید مرتبط با نیازهای بازار سرمایه و متناسب با نوع دورة آموزشی اعم از عمومی و تخصصی و مخاطبان دوره بوده و به گونه‌ای تفکیک شود که جزییات کامل مفاد آموزشی را دربرداشته باشد.
-    دورة آموزشی باید دارای منابع آموزشی مشخص باشد و به نحو مناسبی موضوع مورد بررسی را مورد شرح و تفصیل قرار داده و متناسب با نوع دورة آموزشی براساس طبقه‌بندی موضوع مادة 6 باشد.
-    مدرس دوره‌های آموزشی از حداقل دو سال سابقة آموزش یا فعالیت در زمینة موضوع آموزش برخوردار باشد.
-        مدرس دوره‌های آموزشی عمومی از حداقل مدرک لیسانس و مدرس دوره‌های آموزشی تخصصی از حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا بالاتر از دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزش عالی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری در رشته‌های مرتبط یا مدرک CIIA یا سطح دوم یا سوم مدرک CFA برخوردار باشد. در صورتی که مدرس، واجد شرایط مذکور نباشد کمیته می‌تواند در صورت وجود دلایل و جهات خاص نسبت به تأیید مدرس برای دورة مورد نظر اقدام نماید.

همچنین
تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه و تأیید یا تمدید صلاحیت حرفه‌ای مدیران اشخاص تحت نظارت منوط به شرکت در دوره‌های آموزشی تخصصی است که به پیشنهاد کمیته به تصویب هیأت مدیرة سازمان رسیده باشد.
 

در عین حال، نهاد آموزشی می‌تواند در خصوص برگزاری دورة‌ آموزشی براساس ضوابط تبلیغاتی که به تصویب کمیته می‌رسد، اطلاع‌رسانی نماید.


نهاد آموزشی مکلف است دورة آموزشی تأیید شده را در چارچوب تأییدنامه یا ابلاغیة بلامانع بودن برگزاری دورة آموزشی صادره از سوی کمیته که به امضای رئیس کمیته می‌رسد و در آن حداقل نام نهاد آموزشی، مشخصات دوره، موضوع آموزش، مدرس، محل تدریس و بازة زمانی برگزاری دوره مشخص شده است، برگزار کند.

نهاد آموزشی به هنگام آموزش، نمی‌تواند نسبت به انجام فعالیت‌هایی از قبیل مشاوره و توصیه به خرید و فروش اوراق بهادار، سبدگردانی و سایر فعالیت‌هایی که نیازمند اخذ مجوز است، اقدام نماید.

همچنین نهاد آموزشی مکلف به رعایت مصوبات ابلاغی مربوطه از سوی هیأت مدیرة سازمان و کمیته است.


مسئولیت نظارت بر برگزاری دوره‌های آموزشی در چارچوب تأییدنامة صادره و مقررات این دستورالعمل بر عهدة ادارة آموزش و امور گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای است. این اداره در حدود امکانات خود ضمن رسیدگی به نحوة اجرای دوره‌های آموزشی، در صورت مشاهدة تخلف، ضمن تهیة گزارش مراتب را جهت اخذ تصمیم به کمیته ارایه می‌دهد.

ادارة آموزش و امور گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای می‌تواند در فرآیند نظارت و نحوة برگزاری دوره‌های آموزشی در تهران از خدمات دبیرخانة کمیته و در شهرستان‌ها با هماهنگی بورس اوراق بهادار، از امکانات تالارهای منطقه‌ای استفاده نماید.

در این دستورالعمل آمده است :  دبیرخانة کمیته مکلف است نسبت به اطلاع‌رسانی دوره‌های آموزشی مورد تأیید و نیز دوره‌های آموزشی که برگزاری آنها بلامانع اعلام شده است به شیوة مقتضی اقدام نماید.

درصورت عدم رعایت مفاد تأییدنامه و مقررات این دستورالعمل توسط نهاد آموزشی، کمیته حسب مورد یکی از اقدامات (تذکر کتبی، لغو تأییدنامة برگزاری دوره‌های آموزشی که زمان برگزاری آن فرا نرسیده است، عدم بررسی درخواست برگزاری دورة آموزشی برای مدت معین تا حداکثر سه سال و صدور حکم مبنی بر محرومیت نهاد آموزشی از برگزاری دوره‌های آموزشی به مدت حداکثر تا سه سال) را اتخاذ خواهد کرد.

در صورتی که نهاد آموزشی سه تذکر کتبی دریافت نماید، درخواست‌های وی برای برگزاری دوره‌های آموزشی به مدت یکسال بررسی نخواهند شد.

همچنین در صورت ارتکاب جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار به ویژه بند یکم مادۀ 49 این قانون، کمیته می‌تواند علاوه بر تعیین مجازات‌های انضباطی موضوع این ماده، مراتب را جهت پیگیری قضایی به معاونت حقوقی ارجاع دهد.

متن کامل دستورالعمل
برگزاری دوره‌های آموزشی بازار سرمایه در فایل مرتبط آمده است.

پیوست