صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ 1398/09/24 ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
2 فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴با موضوع افزایش سقف هزینه های صندوق ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
3 آگهی دعوت به مجمع با موضوع افزایش سقف هزینه های صندوق مورخ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
4 فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲با موضوع تغییر نصاب دارایی ها ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
5 آگهی دعوت به مجمع با موضوع تصمیم‌گیری در خصوص تغییر نصاب سرمایه‌گذاری در ترکیب دارایی صندوق و سایر موارد ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
6 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ 1398/06/16 ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
7 فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶با موضوع حذف سقف هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
8 آگهی دعوت به مجمع با موضوع حذف سقف هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها و سایر موارد ۱۳۹۸/۰۶/۰۵
9 فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵با موضوع تصمیم‌گیری در خصوص اختصاص واحد سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
10 آگهی دعوت به مجمع با موضوع اختصاص واحد سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
سایز صفحه