صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
11 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ 1398/03/04 ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
12 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ 1398/03/04 ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
13 فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1398/03/04با موضوع تصویب صورت های مالی سالانه ۱۳۹۸/۰۳/۰۴
14 آگهی دعوت به مجمع با موضوع تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق و تصویب صورت های مالی سالانه صندوق ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
15 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ 1397/12/21 ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
16 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ 1397/12/21 ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
17 فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1397/12/21با موضوع تغییر رکن مدیر و متولی صندوق ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
18 آگهی دعوت به مجمع با موضوع تغییر رکن مدیر و متولی صندوق ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
19 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ 1397/06/24 ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
20 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ 1397/06/24 ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
سایز صفحه