صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
11 فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵با موضوع تصمیم‌گیری در خصوص اختصاص واحد سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
12 آگهی دعوت به مجمع با موضوع اختصاص واحد سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
13 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ 1398/03/04 ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
14 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ 1398/03/04 ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
15 فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1398/03/04با موضوع تصویب صورت های مالی سالانه ۱۳۹۸/۰۳/۰۴
16 آگهی دعوت به مجمع با موضوع تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق و تصویب صورت های مالی سالانه صندوق ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
17 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ 1397/12/21 ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
18 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ 1397/12/21 ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
19 فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1397/12/21با موضوع تغییر رکن مدیر و متولی صندوق ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
20 آگهی دعوت به مجمع با موضوع تغییر رکن مدیر و متولی صندوق ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
سایز صفحه