صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
21 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ 1397/06/24 ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
22 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ 1397/06/24 ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
23 فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1397/06/24با موضوع اختصاص واحد سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری و امکان تبدیل نوع یا ساختار صندوق ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
24 فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1397/06/24با موضوع تغییر روزنامه کثیرالانتشار ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
25 آگهی دعوت به مجمع با موضوع تصمیم‌گیری در خصوص اختصاص واحد سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری و امکان تبدیل نوع یا ساختار صندوق ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
26 آگهی دعوت به مجمع با موضوع تغییر روزنامه کثیرالانتشار صندوق ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
27 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ 1397/05/24 ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
28 فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1397/05/24با موضوع تمدید مجوز فعالیت صندوق ۱۳۹۷/۰۵/۲۴
29 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تمدید دوره فعالیت صندوق ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
30 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ 1397/03/22 ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
سایز صفحه