صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
31 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ 1397/03/22 ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
32 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ 1397/02/11 ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
33 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ 1397/01/28 ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
34 فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1397/03/22 با موضوع خصوص تصویب صورت‌های مالی مربوط به سال مالی منتهی به 23 اسفند 96 و تغییر حسابرس ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
35 فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1397/03/22 با موضوع اصلاح بند امیدنامه ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
36 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس مجمع مورخ 1397/03/22 با موضوع تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به 23 اسفند 96 و تغییر حسابرس ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
37 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس مجمع مورخ 1397/03/22 با موضوع اصلاح بند امیدنامه صندوق ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
38 فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1397/02/11 با موضوع تغییر سقف هزینه‌های صندوق ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
39 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس مجمع مورخ 1397/02/11 ۱۳۹۷/۰۲/۱۰
40 فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1397/01/28 ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
سایز صفحه