صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
51 موافقت سازمان بورس با مصوبات مجمع مورخ 95/11/30 در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق، حذف رکن ضامن نقد شوندگی صندوق و تصویب امیدنامه و اساسنامه جدید صندوق ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
52 اسامی حاضران در مجمع ۱۳۹۶/۰۲/۱۳
53 موافقت سازمان بورس با مصوبات مجمع مورخ 95/11/30 در خصوص افزایش سقف هزینه‌های دسترسی به نرم افزار و حق الزحمه حسابرس ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
54 برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری پارس جهت تمدید عمر صندوق و افزایش هزینه ها ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
55 خلاصه صورتجلسه مجمع مورخ 95/09/29 ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
56 موافقت سازمان بورس با حذف بند بخش ثابت کارمزد صدور ابطال ۱۳۹۵/۰۵/۲۰
57 مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس در خصوص تصویب صورت های مالی مورد تصویب سازمان بورس اوراق بهادار قرار گرفت ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
58 برگزاری مجمع سالیانه و تغییر بند امید نامه در خصوص بخش ثابت کارمزد صدور و ابطال صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس و اسامی حاضران در مجمع ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
59 برگزاری مجمع تصویب صورت های مالی و تصمیم گیری در خصوص حذف کارمزد ثابت صدور و اابطال ۱۳۹۵/۰۴/۰۸
60 تایید مجامع صندوق پارس در خصوص تغییر هزینه های سال مالی جدید و بند امید نامه توسط سازمان بورس اوراق بهادار ۱۳۹۴/۱۲/۱۹
سایز صفحه