صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۰/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۴۱۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹۱,۵۸۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۸۲,۹۰۱,۹۴۴,۶۶۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱,۹۵۴,۵۳۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱,۷۴۲,۹۸۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱,۷۴۲,۹۸۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۰/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۴
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۲۱,۹۵۴,۵۳۱ ۲۱,۷۴۲,۹۸۰ ۰ ۰ ۵۰,۷۵۷ ۰ ۴۲,۳۴۵ ۸,۴۱۲ ۱۸۲,۹۰۱,۹۴۴,۶۶۲
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۲۱,۹۰۷,۱۱۵ ۲۱,۶۹۶,۲۵۳ ۰ ۰ ۵۰,۷۵۷ ۰ ۴۲,۳۴۵ ۸,۴۱۲ ۱۸۲,۵۰۸,۸۷۹,۵۵۶
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۲۱,۸۱۱,۱۸۷ ۲۱,۶۰۱,۶۳۶ ۰ ۰ ۵۰,۷۵۷ ۰ ۴۲,۳۴۵ ۸,۴۱۲ ۱۸۱,۷۱۲,۹۶۰,۹۹۴
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۲۱,۲۸۰,۸۹۹ ۲۱,۰۷۸,۷۷۱ ۰ ۰ ۵۰,۷۵۷ ۰ ۴۲,۳۴۵ ۸,۴۱۲ ۱۷۷,۳۱۴,۶۱۸,۸۲۱
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۲۱,۲۸۲,۰۷۲ ۲۱,۰۷۹,۹۴۳ ۰ ۰ ۵۰,۷۵۷ ۰ ۴۲,۳۴۵ ۸,۴۱۲ ۱۷۷,۳۲۴,۴۸۴,۰۹۳
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۲۱,۲۸۳,۲۴۵ ۲۱,۰۸۱,۱۱۶ ۰ ۰ ۵۰,۷۵۷ ۰ ۴۲,۳۴۵ ۸,۴۱۲ ۱۷۷,۳۳۴,۳۴۹,۶۴۵
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۲۰,۹۸۱,۸۹۰ ۲۰,۷۸۹,۷۶۸ ۰ ۰ ۵۰,۷۵۷ ۰ ۴۲,۳۴۵ ۸,۴۱۲ ۱۷۴,۸۸۳,۵۲۹,۴۵۶
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۲۰,۶۶۵,۱۰۷ ۲۰,۴۷۷,۴۳۲ ۰ ۰ ۵۰,۷۵۷ ۰ ۴۲,۳۴۵ ۸,۴۱۲ ۱۷۲,۲۵۶,۱۵۵,۳۲۵
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۲۰,۱۲۸,۹۴۷ ۱۹,۹۴۸,۷۳۴ ۰ ۰ ۵۰,۷۵۷ ۰ ۴۲,۳۴۵ ۸,۴۱۲ ۱۶۷,۸۰۸,۷۴۹,۳۰۱
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱۹,۵۶۵,۶۴۲ ۱۹,۳۹۳,۷۰۶ ۰ ۰ ۵۰,۷۵۷ ۰ ۴۲,۳۴۵ ۸,۴۱۲ ۱۶۳,۱۳۹,۸۵۰,۹۸۶
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۱۹,۳۴۰,۱۲۱ ۱۹,۱۷۱,۲۸۹ ۰ ۰ ۵۰,۷۵۷ ۰ ۴۲,۳۴۵ ۸,۴۱۲ ۱۶۱,۲۶۸,۸۸۳,۲۳۹
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱۹,۳۴۱,۱۶۲ ۱۹,۱۷۲,۳۳۱ ۰ ۰ ۵۰,۷۵۷ ۱ ۴۲,۳۴۵ ۸,۴۱۲ ۱۶۱,۲۷۷,۶۴۴,۷۵۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۹,۳۴۲,۱۸۴ ۱۹,۱۷۳,۳۷۲ ۰ ۰ ۵۰,۷۵۷ ۰ ۴۲,۳۴۴ ۸,۴۱۳ ۱۶۱,۳۰۵,۵۷۹,۹۳۴
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱۹,۵۳۸,۵۲۲ ۱۹,۳۶۵,۶۵۱ ۰ ۰ ۵۰,۷۵۷ ۰ ۴۲,۳۴۴ ۸,۴۱۳ ۱۶۲,۹۲۳,۲۲۴,۹۹۵
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱۹,۸۶۸,۶۳۶ ۱۹,۶۹۱,۰۶۶ ۰ ۰ ۵۰,۷۵۷ ۱۸۴ ۴۲,۳۴۴ ۸,۴۱۳ ۱۶۵,۶۶۰,۹۳۴,۵۷۹
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۹,۸۶۴,۷۶۷ ۱۹,۶۹۰,۹۹۷ ۰ ۰ ۵۰,۷۵۷ ۸ ۴۲,۱۶۰ ۸,۵۹۷ ۱۶۹,۲۸۳,۵۰۱,۸۶۹
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۲۰,۲۰۶,۷۵۱ ۲۰,۰۲۳,۱۵۲ ۰ ۰ ۵۰,۷۵۷ ۰ ۴۲,۱۵۲ ۸,۶۰۵ ۱۷۲,۲۹۹,۲۲۳,۲۹۸
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۲۰,۸۲۳,۴۸۲ ۲۰,۶۳۱,۲۰۰ ۰ ۰ ۵۰,۷۵۷ ۰ ۴۲,۱۵۲ ۸,۶۰۵ ۱۷۷,۵۳۱,۴۷۶,۳۲۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۲۰,۸۲۴,۶۱۴ ۲۰,۶۳۲,۳۳۲ ۰ ۰ ۵۰,۷۵۷ ۰ ۴۲,۱۵۲ ۸,۶۰۵ ۱۷۷,۵۴۱,۲۱۴,۰۷۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۲۰,۸۲۵,۷۴۶ ۲۰,۶۳۳,۴۶۳ ۰ ۰ ۵۰,۷۵۷ ۰ ۴۲,۱۵۲ ۸,۶۰۵ ۱۷۷,۵۵۰,۹۵۲,۹۲۰