صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۸۸,۷۴۴ ۵۶.۲۹ % ۶۲,۵۱۶ ۳۹.۶۵ % ۰ ۰ % ۳,۸۰۶ ۲.۴۱ % ۲,۵۹۷ ۱.۶۵ % ۶۰,۸۷۴ ۳۸.۶۱ %
۳۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۸۸,۷۴۴ ۵۶.۲۹ % ۶۲,۵۱۶ ۳۹.۶۵ % ۰ ۰ % ۳,۸۰۶ ۲.۴۱ % ۲,۵۹۶ ۱.۶۵ % ۶۰,۸۷۴ ۳۸.۶۱ %
۳۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۸۸,۷۴۴ ۵۶.۲۹ % ۶۲,۵۱۶ ۳۹.۶۵ % ۰ ۰ % ۳,۸۰۶ ۲.۴۱ % ۲,۵۹۶ ۱.۶۵ % ۶۰,۸۷۴ ۳۸.۶۱ %
۳۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۸۸,۳۰۲ ۵۶.۱۶ % ۶۲,۴۷۴ ۳۹.۷۳ % ۰ ۰ % ۳,۸۵۸ ۲.۴۵ % ۲,۵۹۶ ۱.۶۵ % ۶۰,۷۰۲ ۳۸.۶۱ %
۳۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۹۰,۷۵۴ ۵۶.۰۴ % ۶۲,۴۲۶ ۳۸.۵۵ % ۰ ۰ % ۶,۷۷۰ ۴.۱۸ % ۱,۹۸۹ ۱.۲۳ % ۶۲,۷۴۱ ۳۸.۷۴ %
۳۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۹۱,۷۸۲ ۵۵.۸۵ % ۵۹,۴۹۱ ۳۶.۲ % ۰ ۰ % ۱۱,۰۶۷ ۶.۷۴ % ۱,۹۸۹ ۱.۲۱ % ۶۳,۸۱۵ ۳۸.۸۳ %
۳۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۹۲,۵۴۷ ۵۷.۳۶ % ۵۵,۱۳۵ ۳۴.۱۷ % ۰ ۰ % ۱۱,۰۶۷ ۶.۸۶ % ۲,۵۹۵ ۱.۶۱ % ۶۴,۳۸۴ ۳۹.۹ %
۳۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۹۲,۵۴۷ ۵۷.۳۶ % ۵۵,۱۳۵ ۳۴.۱۷ % ۰ ۰ % ۱۱,۰۶۷ ۶.۸۶ % ۲,۵۹۵ ۱.۶۱ % ۶۴,۳۸۴ ۳۹.۹ %
۳۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۹۲,۵۴۷ ۵۷.۳۶ % ۵۵,۱۳۵ ۳۴.۱۷ % ۰ ۰ % ۱۱,۰۶۷ ۶.۸۶ % ۲,۵۹۴ ۱.۶۱ % ۶۴,۳۸۴ ۳۹.۹ %
۴۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۹۱,۲۹۲ ۵۷.۰۶ % ۵۵,۰۳۸ ۳۴.۴ % ۰ ۰ % ۱۱,۰۶۷ ۶.۹۲ % ۲,۵۹۴ ۱.۶۲ % ۶۳,۳۷۴ ۳۹.۶۱ %