صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۸۷,۷۳۵ ۵۴.۴۵ % ۵۴,۹۰۴ ۳۴.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۴,۱۴۲ ۸.۷۸ % ۴,۳۳۹ ۲.۶۹ % ۶۴,۴۰۸ ۳۹.۹۸ %
۵۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۸۷,۷۳۵ ۵۴.۴۵ % ۵۴,۹۰۴ ۳۴.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۴,۱۴۲ ۸.۷۸ % ۴,۳۳۹ ۲.۶۹ % ۶۴,۴۰۸ ۳۹.۹۸ %
۵۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۸۷,۷۳۵ ۵۴.۴۵ % ۵۴,۹۰۴ ۳۴.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۴,۱۴۲ ۸.۷۸ % ۴,۳۳۸ ۲.۶۹ % ۶۴,۴۰۸ ۳۹.۹۸ %
۵۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۸۷,۶۸۹ ۵۴.۴۸ % ۵۴,۷۹۹ ۳۴.۰۴ % ۰ ۰ % ۱۴,۱۴۲ ۸.۷۹ % ۴,۳۳۸ ۲.۷ % ۶۴,۵۴۹ ۴۰.۱ %
۵۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۹۲,۴۳۵ ۵۶.۳۹ % ۵۴,۷۴۲ ۳۳.۴ % ۰ ۰ % ۱۴,۱۳۹ ۸.۶۳ % ۲,۵۹۳ ۱.۵۸ % ۶۸,۴۲۷ ۴۱.۷۵ %
۵۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۹۵,۴۵۷ ۵۷.۲۱ % ۵۴,۶۴۱ ۳۲.۷۵ % ۰ ۰ % ۱۴,۱۵۸ ۸.۴۹ % ۲,۵۹۳ ۱.۵۵ % ۷۰,۸۶۴ ۴۲.۴۷ %
۵۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۹۵,۳۲۹ ۵۷.۲ % ۵۴,۵۶۹ ۳۲.۷۵ % ۰ ۰ % ۱۴,۱۵۸ ۸.۵ % ۲,۵۹۰ ۱.۵۵ % ۷۰,۸۵۸ ۴۲.۵۲ %
۵۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۹۴,۱۶۷ ۵۶.۹۷ % ۵۴,۵۲۷ ۳۲.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۲,۰۰۵ ۷.۲۶ % ۴,۵۸۵ ۲.۷۷ % ۷۰,۴۲۸ ۴۲.۶۱ %
۵۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۹۴,۱۶۷ ۵۶.۹۷ % ۵۴,۵۲۷ ۳۲.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۲,۰۰۵ ۷.۲۶ % ۴,۵۸۵ ۲.۷۷ % ۷۰,۴۲۸ ۴۲.۶۱ %
۶۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۹۴,۱۶۷ ۵۶.۹۷ % ۵۴,۵۲۷ ۳۲.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۲,۰۰۵ ۷.۲۶ % ۴,۵۸۴ ۲.۷۷ % ۷۰,۴۲۸ ۴۲.۶۱ %