صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۷۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۹۲,۵۴۱ ۵۸.۲۴ % ۵۳,۶۱۲ ۳۳.۷۴ % ۰ ۰ % ۹,۷۷۶ ۶.۱۵ % ۲,۹۵۵ ۱.۸۶ % ۶۶,۸۶۶ ۴۲.۰۸ %
۷۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۹۹,۶۱۸ ۶۰.۴۱ % ۵۳,۵۲۴ ۳۲.۴۶ % ۰ ۰ % ۹,۷۷۶ ۵.۹۳ % ۱,۹۷۸ ۱.۲ % ۶۸,۷۷۰ ۴۱.۷ %
۷۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۹۹,۶۱۸ ۶۰.۴۱ % ۵۳,۵۲۴ ۳۲.۴۶ % ۰ ۰ % ۹,۷۷۶ ۵.۹۳ % ۱,۹۷۸ ۱.۲ % ۶۸,۷۷۰ ۴۱.۷۱ %
۷۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۹۹,۶۱۸ ۶۰.۴۲ % ۵۳,۵۲۴ ۳۲.۴۶ % ۰ ۰ % ۹,۵۲۶ ۵.۷۸ % ۲,۲۱۰ ۱.۳۴ % ۶۸,۷۷۰ ۴۱.۷۱ %
۷۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۹۹,۴۸۶ ۶۰.۴۴ % ۵۳,۴۲۹ ۳۲.۴۶ % ۰ ۰ % ۹,۴۸۹ ۵.۷۶ % ۲,۲۱۰ ۱.۳۴ % ۶۸,۴۱۴ ۴۱.۵۶ %
۷۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۸۹,۷۸۷ ۵۶.۷ % ۵۳,۱۲۴ ۳۳.۵۵ % ۰ ۰ % ۱۳,۲۲۱ ۸.۳۵ % ۲,۲۰۹ ۱.۴ % ۶۴,۰۸۷ ۴۰.۴۷ %
۷۷ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۸۶,۸۶۶ ۵۶.۶۷ % ۵۳,۰۷۴ ۳۴.۶۲ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۵۸ ۶.۶۹ % ۳,۰۹۳ ۲.۰۲ % ۶۱,۰۰۴ ۳۹.۸ %
۷۸ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۸۳,۲۸۶ ۵۴.۶۸ % ۵۲,۹۹۰ ۳۴.۷۹ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۵۸ ۶.۷۴ % ۵,۷۷۸ ۳.۷۹ % ۶۰,۰۹۰ ۳۹.۴۵ %
۷۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۸۴,۲۸۱ ۵۶.۱ % ۵۲,۸۷۹ ۳۵.۲ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۶۸ ۶.۸۳ % ۲,۸۰۴ ۱.۸۷ % ۶۱,۳۳۳ ۴۰.۸۳ %
۸۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۸۴,۲۸۱ ۵۶.۱ % ۵۲,۸۷۹ ۳۵.۲ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۶۸ ۶.۸۳ % ۲,۸۰۳ ۱.۸۷ % ۶۱,۳۳۳ ۴۰.۸۳ %