صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۰ ۰ (۱.۵۱) ۰
۸۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۰ ۰ (۱.۵۱) ۰
۸۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۰.۸۶ ۱.۲۱ ۲,۲۰۰.۷ ۷,۸۵۷.۳۲
۸۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۰ ۰ (۱.۵۱) ۰
۸۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۰.۸۶ ۰.۸۳ ۲,۲۰۱.۷۸ ۱,۹۴۶.۴۷
۸۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۰ ۰ (۱.۵) ۰
۸۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ (۰.۵۷) (۰.۷۷) (۸۷.۵۳) (۹۴.۰۷)
۸۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۰ ۰ (۱.۵۱) ۰
۸۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۰ ۰ (۱.۵۱) ۰
۹۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ (۰.۷۹) (۰.۸۱) (۹۴.۵۳) (۹۴.۹۲)
۹۱ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱.۴۳ ۲.۰۳ ۱۷,۹۷۵.۸۱ ۱۵۴,۶۵۲.۳۴
۹۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۰.۲۱ ۰.۲۶ ۱۱۴.۹ ۱۵۷.۴۸
۹۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ (۱.۸۵) (۲.۶۶) (۹۹.۸۹) (۹۹.۹۹)
۹۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۰ ۰ (۱.۴۵) ۰
۹۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۰ ۰ (۱.۴۵) ۰
۹۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰ ۰ (۱.۴۵) ۰
۹۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۰.۰۹ ۰.۲۱ ۴۰.۲۱ ۱۱۸.۲۱
۹۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ (۱.۸۴) (۳.۴۱) (۹۹.۸۹) (۱۰۰)
۹۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ (۱.۷۹) (۱.۹۴) (۹۹.۸۶) (۹۹.۹۲)
۱۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۰.۱۲ ۱.۲۸ ۵۶.۱۵ ۱۰,۳۷۸.۱۱