صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۱.۹۲ ۲.۶۷ ۱۰۱,۵۹۰.۲ ۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱
۱۶۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۰.۶۵ ۱.۹۳ ۹۷۲.۲۹ ۱۰۸,۶۴۵.۲۱
۱۶۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ (۲.۷۶) (۳.۴۵) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۶۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۵) ۰
۱۶۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ۰ ۰ (۱.۶۳) ۰
۱۶۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ (۰.۰۵) ۱.۰۳ (۱۷.۵۹) ۴,۱۰۳.۵۳
۱۶۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۱.۳۳ ۲.۹۳ ۱۲,۵۴۲.۷۱ ۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷
۱۶۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ (۰.۴۱) ۰.۹۷ (۷۷.۴۶) ۳,۲۷۰.۴۱
۱۶۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۲.۵۱ ۳.۵۴ ۸۵۳,۷۶۸.۷۱ ۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳
۱۷۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۰.۱۲ ۰.۶۵ ۵۷.۴۷ ۹۶۵.۸۷
۱۷۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۷) ۰
۱۷۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۸) ۰
۱۷۳ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱.۳۲ ۱.۴۱ ۱۱,۷۹۱.۷۵ ۱۶,۲۰۵.۳
۱۷۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ (۰.۹۲) (۰.۹۸) (۹۶.۵۶) (۹۷.۲۹)
۱۷۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۰.۶ ۰.۸۶ ۷۹۳.۲۸ ۲,۱۷۲.۴۸
۱۷۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱.۶ ۲.۳۳ ۳۲,۳۴۹.۹۵ ۴۴۶,۷۱۳.۳۹
۱۷۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ (۰.۶۲) ۰.۶۳ (۸۹.۸۶) ۹۰۲.۸
۱۷۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۶) ۰
۱۷۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۶) ۰
۱۸۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۲.۳ ۲.۶۷ ۳۹۵,۵۰۹.۰۵ ۱,۴۸۹,۲۹۱.۹