صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ (۰.۱۹) ۰.۴۸ (۴۹.۷۴) ۴۶۸.۳۴
۱۶۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۰ ۰ (۱.۴۶) ۰
۱۶۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۰.۳۴ ۰.۲۲ ۲۵۰.۲۷ ۱۲۵.۶۴
۱۶۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۰.۶۱ ۰.۰۶ ۸۳۲.۵۶ ۲۲.۷۱
۱۶۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۰ ۰ (۱.۴۴) ۰
۱۶۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰ ۰ (۱.۴۴) ۰
۱۶۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ (۰.۰۵) (۰.۱۴) (۱۵.۹) (۳۹.۲۶)
۱۶۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ (۰.۰۷) (۰.۴۶) (۲۳.۶۹) (۸۱.۵۶)
۱۶۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ (۰.۰۳) ۰.۴۶ (۱۰.۷۳) ۴۲۸.۲۸
۱۷۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۰.۲۹ ۰.۴۲ ۱۹۲.۶۸ ۳۶۶.۸۵
۱۷۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۰.۷۲ ۰ ۱,۲۸۷.۱۷ ۱.۱۸
۱۷۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۰ ۰ (۱.۴۵) ۰
۱۷۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۰ ۰ (۱.۴۵) ۰
۱۷۴ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۰.۹ ۰.۶۱ ۲,۵۷۰.۹۲ ۸۲۷
۱۷۵ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۰.۴۵ ۰.۱۶ ۴۱۵.۹۷ ۸۰.۷۶
۱۷۶ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ (۰.۱۱) ۰.۰۶ (۳۳.۵۵) ۲۶.۷
۱۷۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ (۰.۲۹) ۰.۰۲ (۶۵.۰۹) ۷.۳۷
۱۷۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ (۰.۶) (۰.۲۳) (۸۸.۶۸) (۵۷.۳۲)
۱۷۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ۰ ۰ (۱.۵۹) ۰
۱۸۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ۰ ۰ (۱.۵۹) ۰