صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۱) ۰
۱۰۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۲) ۰
۱۰۳ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۲.۸۳ ۳.۸ ۲.۷E+۰۶ ۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲
۱۰۴ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۱.۹ ۳.۱ ۹۶,۲۶۸.۹۵ ۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴
۱۰۵ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۲.۱۱ ۲.۸۴ ۲۰۳,۹۷۰.۶۹ ۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱
۱۰۶ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۳.۱۵ ۳.۷ ۸.۲۱E+۰۶ ۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹
۱۰۷ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۲.۱۷ ۳.۷ ۲۴۸,۷۳۲.۶۷ ۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸
۱۰۸ ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ ۰ ۰ (۱.۷۷) ۰
۱۰۹ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ ۰ ۰ (۱.۷۷) ۰
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۲.۶۳ ۲.۱۸ ۱.۳۱E+۰۶ ۲۵۷,۵۵۵.۱۸
۱۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۲.۳۱ ۲.۴۲ ۴۱۱,۴۰۲.۴۳ ۶۱۲,۵۱۰.۷
۱۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ۲.۷۴ ۲.۷۵ ۱.۹۳E+۰۶ ۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶
۱۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۳.۱۸ ۳.۱۶ ۹.۲۷E+۰۶ ۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷
۱۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ۳.۲۸ ۳.۵۸ ۱.۳۲E+۰۷ ۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱
۱۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۱) ۰
۱۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۱) ۰
۱۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ۲.۶۴ ۳.۰۹ ۱.۳۳E+۰۶ ۶,۷۳۸,۲۶۰.۵
۱۱۸ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ (۰.۲۶) ۰.۳ (۶۱.۴۲) ۱۹۶.۲۸
۱۱۹ ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ (۰.۶) ۰.۲ (۸۸.۸۸) ۱۰۹.۹۴
۱۲۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ۱.۶۸ ۲.۵۳ ۴۴,۰۴۸.۳۲ ۹۲۶,۷۳۹.۹۳